Członkostwo

CZŁONKOSTWO

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
- członków wolontariuszy,
- członków zwyczajnych,
- członków wspierających,
- członków honorowych.

Członkiem wolontariuszem może być obywatel polski oraz cudzoziemiec deklarujący swoją działalność na rzecz stowarzyszenia i posiadający odpowiedni dokument. Dokument potwierdzający Status Wolontariusza oraz strukturę wolontariatu opracowuje i wydaje Zarząd. Jest on zgodny z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).

Członkiem zwyczajnym jest każdy, kto posiada legitymację członkowską, albo jest opiekunem osoby niepełnosprawnej posiadającej legitymację członkowską, lub pozostaje z nią we wspólnym gospodarstwie domowym a nie jest członkiem wolontariuszem, ani członkiem wspierającym, ani członkiem honorowym.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową lub materialną, bądź inną w dowolnej formie, korzystną dla Stowarzyszenia. Członek wspierający będący osobą prawną działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna wyróżniająca się szczególnymi zasługami na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia. Kandydatura zgłaszana jest do tytułu na wniosek Zarządu Stowarzyszenia. Wniosek ostatecznie zostaje poddany pod głosowanie Walnego Zebrania.


PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

PRAWA

Członek Zwyczajny, Członek Wolontariusz:
- czynne i bierne prawo wyborcze (w przypadku zgłoszenia chęci udziału w wyborach);
- udział w pracach Stowarzyszenia;
- wypowiadanie swojej opinii we wszystkich sprawach na zebraniach członków;
- ocena i omawianie działalności Stowarzyszenia i jego władz podczas zebrań;,
- zgłaszanie wniosków i opinii władzom Stowarzyszenia,
- prawo do ochrony i pomocy prawnej w zakresie zgodnym z realizacją celów Stowarzyszenia;
- korzystanie z urządzeń Stowarzyszenia na warunkach określonych Statutem.

Członek wspierający ma wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem praw wyborczych.

OBOWIĄZKI

Członkostwo w Stowarzyszeniu zobowiązuje do:
- przestrzegania praworządności, w tym statutu Stowarzyszenia oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
- realizacji i upowszechniania idei integracji,
- pracy na rzecz Stowarzyszenia przejawiającej się we współdziałaniu w wykonywaniu statutowych obowiązków Stowarzyszenia, w zakresie wynikającym z charakteru członkostwa bądź innego stosunku łączącego członka ze Stowarzyszeniem,
- regularnego opłacania składek, co nie dotyczy członków wolontariuszy.


USTANIE CZŁONKOSTWA

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w wyniku wygaśnięcia oraz wykluczenia.

CZŁONKOSTWO WYGASA WSKUTEK:
1. Pisemnej rezygnacji z członkostwa;
2. Skreślenia z listy członków dokonanego przez Zarząd z powodów przewidzianych we wcześniejszych postanowieniach statutu bądź z powodu nie opłacania składki przez okres 6-ciu miesięcy;
3. Likwidacji członka będącego osobą prawną;
4. Śmierci członka, będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych.

WYKLUCZENIE CZŁONKA NASTĘPUJE W PRZYPADKU:
1. Nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące;
2. Postępowania rażąco sprzecznego z ideą funkcjonowania Stowarzyszenia;
3. Postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre imię;
4. Działania na szkodę Stowarzyszenia.

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia należy wypełnić deklarację członkostwa oraz uiścić opłatę wpisową. Na mocy Uchwały nr 10/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej "Tęcza" w Szczecinie z dnia 07.06.2019 r. członkowie zobligowani są również do uiszczania składki członkowskiej. Każdy członek Stowarzyszenia jest zobowiązany również do wyrażenia zgody na filmowanie, fotografowanie oraz wykorzystywanie danych osobowych na potrzeby związane z działalnością Statutową Stowarzyszenia.

Składki członkowskie
Składki członkowskie to obowiązkowe wpłaty członków Stowarzyszenia na rzecz Stowarzyszenia. Składki członkowskie regulowane są ustawą Prawo o stowarzyszeniach.

Art. 33 art. 2. "Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej".

REGULAMIN PŁACENIA SKŁADEK

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Kaja Reszke
Dokument z dnia: 02.08.2011
Dokument oglądany razy: 4 079
Opublikował: Michalina Dobrogowska-Ferlas
Publikacja dnia: 06.09.2019
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 
Biuletyn Informacji Publicznej: bip.gov.pl