26.03.2013r

Dokument usunięty dnia 04.04.2014
powód: Dezaktualizacja informacji
ZAWIADOMIENIE
O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA


Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” w Szczecinie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Zebranie odbędzie się dnia 26 marca 2013r. (wtorek) w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Bohaterów Warszawy 27b o godzinie 17.
Poniżej przedstawiamy proponowany porządek obrad Zebrania.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 26.03.2013r.


1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
2. Sprawdzenie kworum.
3. Otwarcie Zebrania przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
4. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
5. Wybór Sekretarza Zebrania.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
(CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA)
7. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia w 2012r.
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2012r.
9. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dot. działalności Zarządu w 2012r.
10. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dot. sprawozdania finansowego i merytorycznego Stowarzyszenia za rok 2012.
11. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Stowarzyszenia za rok 2012 oraz podjęcie głosowań w tej sprawie.
(CZĘŚĆ LEGISLACYJNA)
12. Przedstawienie proponowanych zmian w Statucie Stowarzyszenia.
13. Dyskusja, zgłaszanie poprawek i wniosków dot. zaproponowanych zmian w Statucie Stowarzyszenia dotyczących brzmienia:
a) § 1 ust 1 w zakresie określenia przedmiotu działalności Stowarzyszenia,
b) § 6 i § 7 w zakresie sposobów realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
c) § 23 i § 27 w odniesieniu do usystematyzowania i delegacji uprawnień pomiędzy Organami Stowarzyszenia, w szczególności w odniesieniu do uchwalania obowiązujących w Stowarzyszeniu regulaminów, przygotowywania budżetu Stowarzyszenia i jego zatwierdzania,
d) § 30 w zakresie przewidzenia w Statucie możliwości pobierania wynagrodzenia przez Członków Komisji Rewizyjnej.
14. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w przedmiocie wprowadzenia zmian do Statutu Stowarzyszenia.
(CZĘŚĆ WYBORCZA)
15. Wybór Członków Zarządu Stowarzyszenia – tj. kolejno w odniesieniu do każdego mandatu w Zarządzie Stowarzyszenia:
a. zgłaszanie nieograniczonej liczby kandydatur,
b. zamknięcie listy zgłoszonych kandydatur,
c. głosowanie jawne nad wyborem Członka Zarządu,
d. ogłoszenie wyników wyborów.
16. Wybór Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia – tj. kolejno w odniesieniu do każdego mandatu w Komisji Rewizyjnej:
a. zgłaszanie nieograniczonej liczby kandydatur,
b. zamknięcie listy zgłoszonych kandydatur,
c. głosowanie jawne nad wyborem Członka Zarządu,
d. ogłoszenie wyników wyborów.
(WOLNE WNIOSKI I DYSKUSJA)
17. Omówienie bieżącej działalności Stowarzyszenia.
18. Omówienie procesu związanego z pozyskiwaniem środków pieniężnych na remont Kontrastów.
19. Przedstawienie planów działań Stowarzyszenia na rok 2013.
20. Zgłoszenie pytań i wolnych wniosków.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Kaja Reszke
Dokument z dnia: 25.03.2013
Dokument oglądany razy: 1 111
Opublikował: Kaja Reszke
Publikacja dnia: 25.03.2013
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 
Biuletyn Informacji Publicznej: bip.gov.pl