WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Wiadomość usunięta dnia 17.05.2011
powód: Dezaktualizacja wiadomości
16.02.2011, 11:39
Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Tęcza" w Szczecinie serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Zebranie odbędzie się dnia 25 marca 2011r. (piątek) w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Bohaterów Warszawy 27b. Zebranie rozpocznie się o godzinie 17:00.
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 25.03.2011r.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Tęcza" w Szczecinie przebiegać będzie według następującego programu:

1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
2. Sprawdzenie kworum.
3. Otwarcie Zebrania przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
4. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
5. Wybór Sekretarza Zebrania.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
(CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA)
7. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia w 2010r.
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2010r.
9. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dot. działalności Zarządu w 2010r.
10. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dot. sprawozdania finansowego i merytorycznego Stowarzyszenia za rok 2010.
11. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Stowarzyszenia za rok 2010 oraz podjęcie głosowania w tej sprawie.
(CZĘŚĆ LEGISLACYJNA)
12. Przedstawienie proponowanych zmiany w Statucie Stowarzyszenia, w myśl której Stowarzyszenie nie będzie przyjmować płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji.
13. Dyskusja, zgłaszanie poprawek i wniosków dot. zaproponowanych zmian w Statucie Stowarzyszenia
14. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w przedmiocie wprowadzenia zmiany do Statutu Stowarzyszenia.
(CZĘŚĆ WYBORCZA)
15. Wybór Członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia (uzupełnienie składu):
a. Zgłaszanie nieograniczonej liczby kandydatur na stanowisko Członka Komisji Rewizyjnej.
b. Zamknięcie listy zgłoszonych kandydatur.
c. Głosowanie jawne nad wyborem Członka Komisji Rewizyjnej.
d. Ogłoszenie wyników wyborów.
(WOLNE WNIOSKI I DYSKUSJA)
16. Omówienie bieżącej działalności Stowarzyszenia.
17. Przedstawienie planów działań Stowarzyszenia na rok 2011.
18. Zgłoszenie pytań i wolnych wniosków.
19. Zakończenie i oficjalne zamknięcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Wiadomość oglądana razy: 400
Opublikował: Michalina Dobrogowska
Publikacja dnia: 16.02.2011, 11:39
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 
Biuletyn Informacji Publicznej: bip.gov.pl