ZDSO - 13 Zapytanie ofertowe - Dostawa materiałów reklamowych

opublikowany: 14.04.2014
termin: 22.04.2014
przetarg nie podlega Ustawie o Zamówieniach Publicznych

 OGŁOSZENIE 

 

 

Szanowni Państwo,

 

niniejszym informujemy, iż Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Tęcza" w Szczecinie w dn. 14.04.2014 r. poprzez wysłanie zapytania ofertowego do wykonawców rozpoczęło postępowanie prowadzone z zachowaniem zasady konkurencji w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty na:

 

"Dostawę materiałów reklamowych"

 

Projekt współfinansowany przez:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Gminę Miasto Szczecin,
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego,

Urząd Wojewódzki w Szczecinie

oraz współfinansowany z innych środków pozostających w dyspozycji Zamawiającego.

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., 907 ze zm.)

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.04.2014r. do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego: al. Boh. Warszawy 27b, 70-340 Szczecin, pok. 18

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 22.04.2014r. o godz. 12:30.

Oferty zawierające inne błędy niż błędy rachunkowe, czy też omyłki pisarskie lub złożone przez osoby nieuprawnione do reprezentowania wykonawcy zostaną odrzucone.

Oferty złożone przez Wykonawców będących w likwidacji lub upadłości zostaną odrzucone.

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta z najniższą ceną spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

 

Do składanej oferty należy dołączyć:

  1. formularz oferty cenowej (zgodnie z załączonym wzorem),
  2. kalkulację cenową,
  3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  4. odpowiednie pełnomocnictwa.

Odpowiednie pełnomocnictwa muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Dokument określony w punkcie 3 należy dostarczyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (wykonawca składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”).

Formularz oferty cenowej oraz kalkulację cenową należy dostarczyć w oryginale podpisaną przez osobę uprawnioną.

 

W załączeniu:

  1. opis przedmiotu zamówienia,
  2. wzór oferty cenowej,
  3. kalkulacja cenowa,
  4. wzór umowy.

 


Przetarg rozstrzygnięty

Uwagi:
 Szczecin, 25 kwietnia 2014r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Tęcza" w Szczecinie informuje, że w postępowaniu prowadzonym z zachowaniem zasady konkurencji w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty na:

 

"Dostawę materiałów reklamowych" 

jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

ETCETERA Agencja Reklamowa, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Somosierry 32a, 71-181 Szczecin.

 

 

Projekt współfinansowany przez:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Gminę Miasto Szczecin,
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego,

Urząd Wojewódzki w Szczecinie

oraz współfinansowany z innych środków pozostających w dyspozycji Zamawiającego.

Wiadomość z dnia: 14.04.2014
Dokument oglądany razy: 1 028
Opublikował: Michalina Dobrogowska-Ferlas
wydruk z dnia: 29.09.2020 // bip.tecza.org.pl