Niepodlegające Ustawie

ZDSO - 19 Zapytanie ofertowe - Wykonanie robót drogowych przy budynku Kontrasty

  

Szczecin, 30.07.2014 r.

 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo Tęcza w Szczecinie

al. Bohaterów Warszawy 27b, 70-340 Szczecin
www.tecza.org.pl
e-mail: tecza@tecza.org.pl
tel./ fax. 91 484 30 72

 

 

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,

 

niniejszym informujemy, iż Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” w Szczecinie w dn. 30.07.2013 r. rozpoczęło postępowanie prowadzone z zachowaniem zasady konkurencji w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty na :

 

„Wykonanie robót drogowych przy budynku Kontrasty”

 

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 ze zm.)

 

W załączeniu szczegółowe warunki przedmiotowego postępowania.

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki:

Załącznik nr 1 – oferta cenowa;
Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
Załącznik nr 4 – wykaz prac podobnych;
Załącznik nr 5 – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;
Załącznik nr 6 – dokumentacja techniczna w tym: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, pozwolenie na budowę, wniosek o zmianę pozwolenia na budowę,
Załącznik nr 6_1 - projekt wykonawczy - plan sytuacyjny;
Załącznik nr 6_2 - projekt wykonawczy - przekroje konstrukcyjne;
Załącznik nr 6_3 - projekt wykonawczy - opis techniczny;
Załącznik nr 6_4 - projekt zagospodarowania terenu;
Załącznik nr 6_5 - Specyfikacja techniczna wykonanie i odbioru robót;
Załącznik nr 6_6 - pozwolenie na budowę;
Załącznik nr 6_7 - wniosek o zmianę pozwolenia na budowę;
Załącznik nr 7 – zgoda na nieodpłatne wydanie materiałów drogowych pochodzących z odzysku;
Załącznik nr 8 – wzór umowy.

 

Z poważaniem,

Alicja Zołotucho
Szczecin, 4.08.2014r.

Dodatkowe załączniki do ogłoszenia:

 - plansza projektowa sieci zewnętrznej
-  szkice geodezyjne powykonawcze


Uwagi:
Szczecin 13.08.2014 r.


INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W POSTYĘPOWANIU PROWADZONYM Z ZACHOWANIEM ZASAD KONKURENCJI NA:
„WYKONANIE ROBÓT DROGOWYCH PRZY BUDYNKU KONTRASTY”

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” w Szczecinie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn.
„Wykonanie robót drogowych przy budynku Kontrasty”

Po dokonaniu badania i oceny złożonych ofert w ww. postępowaniu za ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę wykonawcy:

OLDRÓG s.c. Zenon Kontroniewicz, Tomasz Mujta, Ul. 2 Marca 6, 74-200 Pyrzyce
Była to jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

W niniejszym postepowaniu ofertę złożyło dwóch wykonawców:
1. OLDRÓG s.c. Zenon Kontroniewicz, Tomasz Mujta, Ul. 2 Marca 6, 74-200 Pyrzyce z ceną ofertową 99.268,04 zł brutto.
oraz
2. SDRB Sp. z o.o. , Ul. Janickiego 33, 71-270 Szczecin z ceną ofertową 91.000,00 zł brutto.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający stwierdził, iż Wykonawca SDRB Sp. z o.o. podlega wykluczeniu z postępowania z uwagi na fakt, iż nie wykazał spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia. Tym samym jego oferta podlega odrzuceniu. Zgodnie bowiem z Rozdziałem V pkt 2 ppkt 2) siwz o udzielenie zamówienia mogli ubiegać się Wykonawcy spełniający warunek polegający na posiadaniu odpowiedniego doświadczenia. Zamawiający wskazał, iż uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 1 robotę budowlaną podobną do objętej przedmiotem zamówienia. Za robotę budowlaną podobną Zamawiający uznawał zadanie polegające na wykonaniu robót drogowych wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej o wartości robót nie mniejszej niż 70.000 złotych brutto. Wykonawca - SDRB Sp. z o.o. wskazał, iż wykonał robotę polegającą na budowie ścieżki rowerowej zgodnie z załączonym zobowiązaniem podmiotu trzeciego złożonym w oparciu o art. 26 ust. 2 b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych. Tym samym wykonawca przy wykazywaniu warunku doświadczenia wsparł się potencjałem podmiotu trzeciego. Tymczasem niniejsze postępowanie realizowane jest z zachowaniem zasady konkurencji w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty, a więc z wyłączeniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo Tęcza w Szczecinie nie jest zobowiązane do stosowania ww. ustawy). Tym samym brak jest w niniejszym postępowaniu możliwości wsparcia się potencjałem podmiotu trzeciego w oparciu o art. 26 ust. 2 b Pzp. Możliwości takiej nie przewiduje również specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Tym samym Wykonawca w celu wykazania spełnia warunków udziału w postępowaniu winien był wskazać pracę podobna zrealizowaną samodzielnie.
W konsekwencji Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia oferty poprzez przedłożenie wykazu robót uzupełnionego o nową, wykonaną przez Wykonawcę pracę podobną spełniającą warunek określony w siwz wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – np. referencjami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie.
W odpowiedzi na wezwanie Wykonawca wskazał iż: „podmiot którego wsparł się potencjałem - Pan Dariusz Łańcuchowski jest wspólnikiem Spółki SDRB dlatego też zostało dołączone zobowiązanie z referencjami wykonanych przez niego prac, oraz że będzie on nadzorował wykonanie prac, ponieważ jest on pełnomocnikiem Zarządu Spółki”.
Powyższe wyjaśnienia nie dają podstaw do uznania warunku wiedzy i doświadczenia za spełniony. Ofertę w niniejszym postępowaniu złożyła osoba prawna - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SDRB. Jej byt i zakres posiadanego doświadczenia jest niezależny od doświadczenia osób fizycznych będących jej wspólnikami. Czym innym jest bowiem doświadczenie wspólnika spółki nabyte w toku prowadzonej przez niego jako osoby fizycznej działalności gospodarczej, a czym innym doświadczenie spółki jako niezależnego podmiotu prawa. Tym samym spółka jest odrębnym od wspólników przedsiębiorcą, zaś doświadczenie wspólników nie przekłada się na doświadczenie spółki. Wykonawca zatem nie może korzystać z wcześniejszego doświadczenia wspólnika, nabytego w ramach prowadzenia odrębnej działalności gospodarczej. Są to bowiem dwa niezależne od siebie podmioty (przedsiębiorcy). Tym samym z uwagi na fakt, iż Zamawiający nie dopuścił możliwości wsparcia się na etapie wykazywania warunków udziału w postępowaniu potencjałem podmiotu trzeciego wykonawca – SDRB Sp. z o.o. winien był wykazać się własnym doświadczeniem, a fakt iż Pan Dariusz Łańcuchowski jest udziałowcem Wykonawcy nie przekłada się na doświadczenie samej spółki. Bez znaczenia pozostaje także przywołany argument jakoby Pan Łańcuchowski jest pełnomocnikiem zarządu spółki. Nie wynika to bowiem ani z przedłożonego w ofercie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, ani też z pozostałych dokumentów zawartych w ofercie.
Tym samym Zamawiający zmuszony był wykluczyć wykonawcę z postępowania, z uwagi na fakt, iż nie wykazał on że spełnia warunek udziału w postępowaniu w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia, zaś jego ofertę odrzucić w oparciu o Rozdział X pkt. 14 siwz.


Z poważaniem,
Alicja Zołotucho
Prezes Stowarzyszenia

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 04.08.2014, 14:54
Dokument oglądany razy: 21900
Przetarg zakończony i rozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Michalina Dobrogowska-Ferlas
Publikacja dnia: 04.08.2014, 14:54
Termin: 05.08.2014, 12:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 
Biuletyn Informacji Publicznej: bip.gov.pl