Niepodlegające Ustawie

ZDSO - 18 Zapytanie ofertowe - Wykonanie robót drogowych przy budynku Kontrasty

 Szczecin, 24.07.2014 r.

 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
Niepełnosprawnej Ruchowo Tęcza w Szczecinie
al. Bohaterów Warszawy 27b,
70-340 Szczecin
www.tecza.org.pl
e-mail: tecza@tecza.org.pl
tel./ fax. 91 484 30 72

 

OGŁOSZENIE

 

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, iż Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” w Szczecinie w dn. 24.07.2013 r. rozpoczęło postępowanie prowadzone z zachowaniem zasady konkurencji w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty na :

 

„Wykonanie robót drogowych przy budynku Kontrasty”

 

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 ze zm.)

 

W załączeniu szczegółowe warunki przedmiotowego postępowania.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Załączniki:

Załącznik nr 1 –          oferta cenowa;
Załącznik nr 2 –          oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
Załącznik nr 3 –          oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
Załącznik nr 4 –          wykaz prac podobnych;
Załącznik nr 5 –          wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;
Załącznik nr 6 –          dokumentacja techniczna w tym: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, pozwolenie na budowę, wniosek o zmianę pozwolenia na budowę,
Załącznik nr 6_1 -      projekt wykonawczy - plan sytuacyjny;
Załącznik nr 6_2 -      projekt wykonawczy - przekroje konstrukcyjne;
Załącznik nr 6_3 -      projekt wykonawczy - opis techniczny;
Załącznik nr 6_4 -      projekt zagospodarowania terenu
Załącznik nr 6_5 -      Specyfikacja techniczna wykonanie i odbioru robót;
Załącznik nr 6_6 -      pozwolenie na budowę;
Załącznik nr 6_7 -      wniosek o zmianę pozwolenia na budowę;
Załącznik nr 7 –          zgoda na nieodpłatne wydanie materiałów drogowych pochodzących z odzysku;
Załącznik nr 8 –          wzór umowy.

 

Z poważaniem,
Alicja Zołotucho


Uwagi:
  Szczecin, dnia 30.07.2014 r.


Szanowni Państwo,

informujemy, iż Zamawiający - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” w Szczecinie unieważnia postępowanie prowadzone z zachowaniem zasady konkurencji w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty na: „Wykonanie robót drogowych przy budynku Kontrasty” z dnia 24.07.2014 r.Z poważaniem,
Alicja Zołotucho
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 24.07.2014, 14:39
Dokument oglądany razy: 864
Przetarg zakończony - unieważniony
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Michalina Dobrogowska-Ferlas
Publikacja dnia: 24.07.2014, 14:39
Termin: 30.07.2014, 12:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 
Biuletyn Informacji Publicznej: bip.gov.pl