Niepodlegające Ustawie

ZDSO - 17 Zapytanie ofertowe - Dostawa mebli na wyposażenie przedszkola specjalnego

 OGŁOSZENIE

 

Szanowni Państwo,

 

niniejszym informujemy, iż Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Tęcza" w Szczecinie w dn. 11.07.2014 r. poprzez wysłanie zapytania ofertowego do Wykonawców rozpoczęło postępowanie prowadzone z zachowaniem zasady konkurencyjności w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty na:

 

"Dostawę mebli na wyposażenie przedszkola specjalnego"

 

Projekt finansowany ze środków Zamawiającego.

 

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., 907 ze zm.)

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie – do 18.07.2014r. do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego: al. Boh. Warszawy 27b, 70-340 Szczecin, pok. 18

 

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 18.07.2014r. o godz. 12:30.

 

Oferty zawierające inne błędy niż błędy rachunkowe, czy też omyłki pisarskie lub złożone przez osoby nieuprawnione do reprezentowania Wykonawcy zostaną odrzucone. Oferty złożone po upływie terminu wskazanego na składanie ofert nie będą brane pod uwagę w trakcie oceny. Oferty złożone przez Wykonawców będących w likwidacji lub upadłości zostaną odrzucone. Oferty niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia, kalkulacją cenową oraz wzorem umowy zostaną odrzucone. Spośród ofert nie podlegających odrzuceniu jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta przedstawiająca najniższą cenę.

 

Do oferty należy dołączyć:

1)      formularz oferty cenowej (zgodnie z załączonym wzorem),

2)      kalkulację cenową,

3)    aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji Wykonawcy, nie starszy niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

4)      oświadczenie w zakresie niepozostawania przez Wykonawcę w stanie likwidacji lub upadłości,

5)      pełnomocnictwo  - w przypadku reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika,

 

Zastrzega się konieczność złożenia pełnomocnictwa w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Formularz oferty cenowej, kalkulację cenową oraz oświadczenie w zakresie likwidacji lub upadłości należy dostarczyć w oryginale, podpisany przez osobę uprawnioną.

 

Zamawiający zastrzega na każdym etapie postępowania prawo odstąpienia i unieważnienia niniejszego postępowania bez wyłonienia Wykonawcy i bez podawania przyczyn.

Niniejsze postępowanie nie stanowi oferty zawarcia umowy lub zlecenia usług w rozumieniu kodeksu cywilnego. Potencjalni wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi wobec Zamawiającego w związku z niniejszym ogłoszeniem, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów i szkód, w szczególności w przypadku odstąpienia i unieważnienia przez Zamawiającego niniejszego postępowania lub wyboru innego Wykonawcy. 

 

 

W załączeniu:

  1. opis przedmiotu zamówienia,
  2. wzór oferty cenowej,
  3. kalkulacja cenowa,
  4. oświadczenie dot. likwidacji, upadłości,
  5. wzór umowy.z poważaniem,
Alicja Zołotucho

 Uwagi:
Szczecin, 23.07.2014 r.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” w Szczecinie informuje, o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn.

"Dostawę mebli na wyposażenie przedszkola specjalnego"

W postępowaniu j.w. ofertę złożył wykonawca: 

Marek Groniewicz POLFORMA-MEBLE Marek Groniewicz, ul. Smolańska 3, 70-026 Szczecin z ceną ofertową 12.693,60 zł brutto (10.320,00 zł netto)

Po dokonaniu badania i oceny złożonej oferty, w dniu 23.07.2014r. jako najkorzystniejszą, przedstawiającą najniższą cenę wybrano ofertę:

Marek Groniewicz POLFORMA-MEBLE Marek Groniewicz, ul. Smolańska 3, 70-026 Szczecin z ceną ofertową 12.693,60 zł brutto (10.320,00 zł netto)

  

Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Alicja Zołotucho 

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 11.07.2014, 10:59
Dokument oglądany razy: 1055
Przetarg zakończony i rozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Michalina Dobrogowska-Ferlas
Publikacja dnia: 11.07.2014, 10:59
Termin: 18.07.2014, 12:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 
Biuletyn Informacji Publicznej: bip.gov.pl