Niepodlegające Ustawie

ZDSO - 16 Zapytanie ofertowe - Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego

OGŁOSZENIE

 

 Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, iż Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Tęcza" w Szczecinie w dn. 5 czerwca 2014 r. poprzez wysłanie zapytania ofertowego do wykonawców rozpoczęło postępowanie prowadzone z zachowaniem zasady konkurencji w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty na:

 

"Dostawę sprzętu rehabilitacyjnego"

 

Projekt współfinansowany przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Narodowy Fundusz Zdrowia,
oraz współfinansowany z innych środków pozostających w dyspozycji Zamawiającego.

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., 907 ze zm.)

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.06.2014r. do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego: al. Boh. Warszawy 27b, 70-340 Szczecin, pok. 18

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 12.06.2014r. o godz. 12:30.

Oferty zawierające inne błędy niż błędy rachunkowe, czy też omyłki pisarskie lub złożone przez osoby nieuprawnione do reprezentowania wykonawcy zostaną odrzucone.

Oferty złożone po upływie terminu wskazanego na składanie ofert nie będą brane pod uwagę w trakcie oceny.

Oferty złożone przez Wykonawców będących w likwidacji lub upadłości zostaną odrzucone.

Oferty niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia, kalkulacją cenową oraz wzorem umowy zostaną odrzucone (z wyjątkiem ofert zawierających błędy rachunkowe, czy też omyłki pisarskie).

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta z najniższą ceną spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

Do składanej oferty należy dołączyć:

 1. formularz oferty cenowej (zgodnie z załączonym wzorem),
 2. kalkulację cenową,
 3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 4. odpowiednie pełnomocnictwa. 

Odpowiednie pełnomocnictwa muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Dokument określony w punkcie 3 należy dostarczyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (wykonawca składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”).

Formularz oferty cenowej oraz kalkulację cenową należy dostarczyć w oryginale podpisaną przez osobę uprawnioną.
 

W załączeniu:

 1. opis przedmiotu zamówienia,
 2. wzór oferty cenowej,
 3. kalkulacja cenowa,
 4. wzór umowy.

 

Z poważeniem,
Prezes Stowarzyszenia
Alicja Zołotucho


Szczecin, 6.06.2014r.INFORMACJA DO OGŁOSZENIA
z dnia 5 czerwca 2014r.
na "Dostawę sprzętu rehabilitacyjnego"
Szanowni Państwo,

informujemy, iż Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Tęcza" w Szczecinie dokonało zmiany w postępowaniu na "Dostawę sprzętu rehabilitacyjnego".


Stowarzyszenie dokonało zmiany:

1. Opisu przedmiotu zamówienia oraz
2. Kalkulacji cenowej


Z poważaniem,
Alicja Zołotucho


Uwagi:
 Szczecin, 13 czerwiec 2014r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Szanowni Państwo,

 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Tęcza" w Szczecinie informuje, że w postępowaniu prowadzonym z zachowaniem zasady konkurencji w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty na:

 

"Dostawę sprzętu rehabilitacyjnego"

 

jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

 1. P.P.H.U. TECH-MEDICA Andrzej Szafrański; ul. Romantyczna 32/7, 70-789 Szczecin; cena: 16 600 zł.

 

Oferty złożone w postępowaniu:

 

 1. KAL-SPORT Hurtownia Sportowa; al. Rejtana 8, 35-310 Rzeszów; cena: 22 200,10 zł; oferta odrzucona;
 2. MEDEN-INMED Sp. z o.o.; ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin; cena: 19 751 zł; oferta odrzucona;
 3. SPONDYLUS Sp. j. R.W.Wetoszka; ul. Szenwalda 12, 71-281 Szczecin; cena: 21 000 zł; oferta odrzucona;
 4. PHU TECHNOMEX Sp. z o.o.; ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice; cena: 18 228,14 zł; oferta odrzucona;
 5. P.P.H.U. TECH-MEDICA Andrzej Szafrański; ul. Romantyczna 32/7, 70-789 Szczecin; cena: 16 600 zł;
 6. Hurtownia Sprzętu Medycznego REXOMED Sp. z o.o.; ul. Mączna 31, 70-780 Szczecin; cena: 19 853 zł; oferta odrzucona;
 7. OPIW Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Kazimierz Ligas; ul. Zielona 1, 46-053 Chrząstowice; cena: 17 746 zł;

 

 

Projekt współfinansowany przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Narodowy Fundusz Zdrowia,
oraz współfinansowany z innych środków pozostających w dyspozycji Zamawiającego.


Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 06.06.2014, 13:58
Dokument oglądany razy: 1168
Przetarg zakończony i rozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Michalina Dobrogowska-Ferlas
Publikacja dnia: 06.06.2014, 13:58
Termin: 12.06.2014, 12:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 
Biuletyn Informacji Publicznej: bip.gov.pl