Niepodlegające Ustawie

ZDSO - 10 Zapytanie ofertowe - Dostawę środków sanitarno-higienicznych i artykułów chemii gospodarczej


 OGŁOSZENIE

 

 

Szanowni Państwo,

 

niniejszym informujemy, iż Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Tęcza" w Szczecinie w dn. 21 marca 2014 r. poprzez wysłanie zapytania ofertowego do wykonawców rozpoczęło postępowanie prowadzone z zachowaniem zasady konkurencji w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty na:

 

"Dostawę środków sanitarno-higienicznych i artykułów chemii gospodarczej"

 

Projekt współfinansowany przez:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Gminę Miasto Szczecin,
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego,
Urząd Wojewódzki w Szczecinie
oraz współfinansowany z innych środków pozostających w dyspozycji Zamawiającego.


Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., 907 ze zm.)

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.03.2014r. do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego: al. Boh. Warszawy 27b, 70-340 Szczecin, pok. 18

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 27.03.2014r. o godz. 12:30.

Oferty zawierające inne błędy niż błędy rachunkowe, czy też omyłki pisarskie lub złożone przez osoby nieuprawnione do reprezentowania wykonawcy zostaną odrzucone.

Oferty złożone przez Wykonawców będących w likwidacji lub upadłości zostaną odrzucone.

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta z najniższą ceną spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

 

Do składanej oferty należy dołączyć:

1. Formularz oferty cenowej (zgodnie z załączonym wzorem),

2. Kalkulację cenową,

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

4. Odpowiednie pełnomocnictwa.

 

Odpowiednie pełnomocnictwa muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Dokument określony w punkcie 3 należy dostarczyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (wykonawca składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”).

Formularz oferty cenowej oraz kalkulację cenową należy dostarczyć w oryginale podpisaną przez osobę uprawnioną.

Szczegółowe warunki postępowania:
Opis przedmiotu zamówienia pdf
Kalkulacja cenowa
Kalkulacja cenowa pdf
Oferta cenowa
Oferta cenowa pdf
Wzór umowy pdf


Uwagi:
 Szczecin, dnia 04.04.2014 r.INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejsze oferty

w postępowaniu prowadzonym z zachowaniem zasad konkurencji na:

„Dostawę środków sanitarno – higienicznych i artykułów chemii gospodarczej”

z dnia 21.03.2014 r.

      W dniu 4 kwietnia 2014 r., w postępowaniu prowadzonym z zachowaniem zasady konkurencji w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty na „Dostawę środków sanitarno – higienicznych i artykułów chemii gospodarczej”, Zamawiający - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza, z siedzibą w Szczecinie przy al. Boh. Warszawy 27 B, jako najkorzystniejszą wybrało ofertę złożoną przez firmę MERIDA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Karkonoskiej 59, Oddział Szczecin ul. Struga 44.

 

Z poważaniem,
Alicja Zołotucho

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 21.03.2014, 09:55
Dokument oglądany razy: 1016
Przetarg zakończony i rozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Michalina Dobrogowska-Ferlas
Publikacja dnia: 21.03.2014, 09:55
Termin: 27.03.2014, 12:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 
Biuletyn Informacji Publicznej: bip.gov.pl