Niepodlegające Ustawie

ZDSO - 5 - Przebudowa budynku Kontrasty wraz ze zmianą sposobu użytkowania

Dokument usunięty dnia 10.07.2014
powód: Przedawnienie ogłoszenia
Szczecin, 01.08.2013
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo Tęcza w Szczecinie
al. Bohaterów Warszawy 27b, 70-340 Szczecin
www.tecza.org.pl
e-mail: tecza@tecza.org.pl
tel./ fax. 91 484 30 72


OGŁOSZENIESzanowni Państwo,

niniejszym informujemy, iż Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” w Szczecinie w dn. 01.08.2013 r. rozpoczęło postępowanie prowadzone z zachowaniem zasady konkurencji w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty na :
„Przebudowę budynku Kontrasty wraz ze zmianą sposobu użytkowania”

Projekt współfinansowany przez:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Gminę Miasto Szczecin,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.


Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 ze zm.)

W załączeniu szczegółowe warunki przedmiotowego postępowania.Z poważaniem,
Alicja ZołotuchoZałączniki:
SIWZ.pdf
Zalaczniki_1-5,7.rar
Załącznik 6:
PDF_PW_Wawrzyniaka_wewnetrzne_2015_11_2012_1.rar
PDF_PW_Wawrzyniaka_wewnetrzne_2015_11_2012_2.rar
PDF_PW_Wawrzyniaka_wewnetrzne_2015_11_2012_3.rar
PDF_PW_Wawrzyniaka_zewnetrzne_2015_11_2012.rar
Wr_ELEWACJE_WSCH_ZACH.pdf
Wr_opis_projektu_wykonaw.pdf
Wr_PRZEKROJE.pdf
Wr_PW_BUDYNEK_C.pdf
Wr_PW_BUD_B_PRZEBUD_D_ROZB_.pdf
Wr_PW_DET_OGRODZENIE_MUR.pdf
Wr_PW_ELEW_POLUDNIOWA.pdf
Wr_PW_ELEW_POLNOCNA.pdf
Wr_PW_ELEW_WSCH_ZACH.pdf
Wr_PW_PL_KOORDYNACYJNA.pdf
/Wr_PW_PRZEKROJE.pdf
Wr_PW_RZUT_DACHU.pdf
Wr_PW_RZUT_PARTERU.pdf
Wr_PW_RZUT_PIETRA.pdf
Wr_PW_RZUT_PODDASZA.pdf
Wr_PW_RZUT_PODPIWNICZENIA.pdf
Wr_PW_ZAGOSPODAROWANIE.pdf
Wr_PW_ZEST_STOL_DRZWIOWEJ.pdf
Wr_PW_ZEST_STOL_OKIENNEJ_DRZW_ZEW.pdf
Wr_RZUT_DACHU.pdf
Wr_RZUT_PARTERU.pdf
Wr_RZUT_PIETRA.pdf
Wr_RZUT_PODDASZA.pdf
Wr_RZUT_PODPIWNICZENIA.pdf
Wr_ZAGOSPODAROWANIE.pdf
Wr_PRZEKROJE.pdf
Wr_ELEWACJE_WSCH_ZACH.pdf
Sytuacja_terenu.pdf
Rzut_piwnicy_instalacje_elektryczne.pdf
Rzut_parteru_nstalacje_elektryczne.pdf
Rzut_pietra_instalacje_elektryczne.pdf
Rzut_poddasza_instalacje_elektryczne.pdf
Rzut_dachu_instalacja_odgromowa.pdf
Rzut_piwnicy_oswietlenie.pdf
Rzut_parteru_oswietlenie.pdf
Rzut_pietra_oswietlenie.pdf
EKSPERTYZA_TECHNICZNA_WAWRZYNIAKA.pdf
INSTALACJE_ELEKTRYCZNE.rar
INSTALACJE_SANITARNE_1.rar
INSTALACJE_SANITARNE_2.rar
INSTALACJE_SANITARNE_3.rar
INSTALACJE_SANITARNE_4.rar
INSTALACJE_TELEINFORMATYCZNE.rar
INSTALACJE_TELETECHNICZNE.rar
Opi_tech_specyfikacja.rar
INWENTARYZACJA_ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA.rar
PROGRAM_PRAC_KONSERWATORSKICH.rar
KONSTRUKCJA_1.rar
KONSTRUKCJA_2.rar
EKSPERTYZA_TECHNICZNA_WAWRZYNIAKA.pdf
Przedmiar-elewacja.pdf
Przedmiar-instal_slaboprad.pdf
Przedmiar-inst_c_o_i_c_t.pdf
Przedmiar-inst_wod-kan.pdf
Przedmiar-oswietlenie_wewnetrzne.pdf
Przedmiar-przylkabl_i_osw_zewn.pdf
Przedmiar-przylacza_wod-kan.pdf
Przedmiar-roboty_budowlane.pdf
Przedmiar-termomodernizacja.pdf
Przedmiar-wentylacja_mech.pdf
Przedmiar-wewn_inst_elektr.pdf
Przedmiar_Teleinformatyka.pdf
ST-01.pdf
ST-03A.pdf
ST-03B.pdf
ST-04.pdf
ST-05.pdf
ST-06.pdf

PYTANIA I ODPOWIEDZI


Szczecin, 5.08.2013 r.
Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu
PYTANIA 1

Dotyczy: pytań do siwz w postępowaniu na: „Przebudowę budynku Kontrasty wraz ze zmianą sposobu użytkowania”

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści siwz. Zgodnie z Rozdziałem IX pkt. 9 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1
Zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie następujących kwestii:
Czy Inwestor uzna za spełniony warunek umieszczony w SIWZ - Rozdział V pkt.2p.pkt.2, jeżeli Wykonawca w ciągu ostatnich pięciu lat wykonał remont i przebudowę obiektu użyteczności publicznej, obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków ale jako obiekt historyczny jest objęty ochroną konserwatorską na mocy wykazu Gminnej Ewidencji Zabytków na podstawie art.7 ustawy z dnia 18 marca 2010 (DZU z 2010 r, Nr 75 poz. 474). Obiekt ujęty jest również w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków. Powyższe udokumentowane jest w piśmie Urzędu Miasta z dnia 2012.10.15 podpisanym przez Miejskiego Konserwatora Zabytków (SKANY W ZAŁĄCZENIU).

Odpowiedź 1
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na etapie oceny ofert.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w zakresie objętym pytaniem dokona modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 2
Proszę o wyjaśnienie dotyczące SIWZ w kwestii posiadanego doświadczenia. Moja firma posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju prac, wykonaliśmy między innymi remont budynku Prokuratury w Szczecinie na kwotę 7000000 zł oraz remont budynku w Świnoujściu na kwotę 4200000 zł. Oba te budynku znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej, czy takie referencje będą przez Państwa uznane?

Odpowiedź 2
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na etapie oceny ofert.

Z poważaniem,
Prezes Stowarzyszenia
Alicja Zołotucho


Szczecin, 5.08.2013 r.

Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu

Dotyczy: pytań do siwz w postępowaniu na: „Przebudowę budynku Kontrasty wraz ze zmianą sposobu użytkowania”

Zamawiający, na podstawie Rozdziału IX pkt. 13 Specyfikacji Istotnych Warunków, dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w następującym zakresie:

1. W Rozdziale V siwz pk2 2 ppkt 2) otrzymuje następującą treść:

„2) posiadania wiedzy i doświadczenia.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 1 robotę budowlaną podobną do objętej przedmiotem zamówienia.
Za jedną robotę budowlaną podobną zamawiający uzna: wykonanie przebudowy lub rozbudowy obiektu budowlanego – budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi (z wyłączeniem budynku mieszkalnego jednorodzinnego), objętego ochroną konserwatorską na mocy wpisu do rejestru zabytków lub Gminnej Ewidencji Zabytków, zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568), o kubaturze minimum 3 500 m3 i wartości wykonanych robót nie mniejszej niż 2.000.000.00 PLN brutto. (słownie: dwa miliony złotych).

Zamawiający uwzględni tylko zadania zakończone (odebrane protokołem odbioru końcowego).
Zamawiający wymaga, aby niniejsza robota budowlana była wykonana w ramach jednego zamówienia (umowy). Niedopuszczalne jest łączenie kilku robót o mniejszym zakresie w celu wykazania spełniania postawionego warunku.

Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunku:
a) oświadczenie według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej siwz.
a) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (prace podobne), wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej siwz,
b) dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – np. referencje potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.”

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część siwz. Pozostałe zapisy siwz pozostają niezmienione.

z poważaniem,
Prezes Stowarzyszenia
Alicja Zołotucho


Szczecin, 8.08.2013 r.
Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu

PYTANIA 2
Dotyczy: pytań do siwz w postępowaniu na: „Przebudowę budynku Kontrasty wraz ze zmianą sposobu użytkowania”

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści siwz. Zgodnie z Rozdziałem IX pkt. 9 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1
Ze względu na duży zakres prac do kosztorysowania zwracam się z prośbą o udostępnienie przedmiarów robót w wersji ath. Jest to praktyka stosowana przez wielu inwestorów (m.in. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny) ułatwiająca w znaczący sposób wycenę prac.

Odpowiedź 1
Zamawiający nie przewiduje udostępnienia przedmiarów robót w wersji ath.

Z poważaniem,
Prezes Stowarzyszenia
Alicja Zołotucho


Szczecin, 12.08.2013 r.
Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu
PYTANIA 3

Dotyczy: pytań do siwz w postępowaniu na: „Przebudowę budynku Kontrasty wraz ze zmianą sposobu użytkowania”


Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści siwz. Zgodnie z Rozdziałem IX pkt. 9 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1
Prosimy o wyznaczenie terminu wizji lokalnej.

Odpowiedź 1

Wszyscy zainteresowani wykonawcy mogą zapoznać się ze stanem budynku Kontrastów w środę, 14 sierpnia 2013 w godz. 12:00-15:00

Z poważaniem,
Prezes Stowarzyszenia
Alicja Zołotucho


Szczecin, 13.08.2013r.

Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu

Dotyczy: pytań do siwz w postępowaniu na: „Przebudowę budynku Kontrasty wraz ze zmianą sposobu użytkowania”

Zamawiający, na podstawie Rozdziału IX pkt. 13 Specyfikacji Istotnych Warunków, dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w następującym zakresie:

1. Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium. Ilekroć w siwz występuje data 19.08.2013 r. zastępuje się ją datą 23.08.2013 r.

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część siwz. Pozostałe zapisy siwz pozostają niezmienione.

Z poważaniem,
Prezes Stowarzyszenia
Alicja Zołotucho


Szczecin, 14.08.2013r.

Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu
PYTANIA 4

Dotyczy: pytań do siwz w postępowaniu na: „Przebudowę budynku Kontrasty wraz ze zmianą sposobu użytkowania”

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści siwz. Zgodnie z Rozdziałem IX pkt. 9 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1
Spełniamy wszystkie warunki SIWZ jednak wystąpił problem wynikający nie z naszej winy – Zakład Ubezpieczeń Społecznych ze względu na okres urlopowy oraz występujące dnia 15.08.2013 r. święto, które jest dniem wolnym od pracy może nie zdążyć wystawić nam zaświadczenia potwierdzającego, że nie zalegamy w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
1. Czy możemy złożyć ofertę bez w/w zaświadczenie a w chwili wydania go przez ZUS dołączyć je do oferty?
2. Czy brak tego zaświadczenia spowoduje wykluczenie naszej oferty z postępowania a co gorsza przepadek wadium?

Odpowiedź 1
Zgodnie z Rozdziałem V pkt 1 ppkt. 4) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę.
Zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2 , lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w 1, 2 lub 3, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
Zgodnie z Rozdziałem VIII pkt. 7 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) spowodował, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie.

Z poważaniem,
Prezes Stowarzyszenia
Alicja Zołotucho
Szczecin, 20.08.2013r. 

Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu
Dotyczy: pytań do siwz w postępowaniu na: „Przebudowę budynku Kontrasty wraz ze zmianą sposobu użytkowania”

Zamawiający, na podstawie Rozdziału IX pkt. 13 Specyfikacji Istotnych Warunków, dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w następującym zakresie:

1. Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium. Ilekroć w siwz występuje data 19.08.2013 r. zastępuje się ją datą 30.08.2013 r.

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część siwz. Pozostałe zapisy siwz pozostają niezmienione.
Z poważaniem,
Prezes Stowarzyszenia
Alicja Zołotucho


Szczecin, 20.08.2013r. 
PROTOKÓŁ WIZJI LOKALNEJSzczecin, 21.08.2013 r.

Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu
PYTANIA 5

Dotyczy: pytań do siwz w postępowaniu na: „Przebudowę budynku Kontrasty wraz ze zmianą sposobu użytkowania”
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści siwz. Zgodnie z Rozdziałem IX pkt. 9 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1
Zgodnie z rozdziałem V pkt. 4 - Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego ppkt.4) kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie przedmiarów robót znajdujących się w Załączniku nr6 do SIWZ
1) Brak jest w przedmiarach do wyceny dźwigu dla osób niepełnosprawnych, który jest ujęty w opisie projektu wykonawczego, prosimy o odpowiedź czy należy dźwig ująć w wycenie?
2) W pozycjach przedmiaru robót 6.21 i 6.22 - ujęto przegrody akustyczne składane Dw12 i Dw12A o wymiarach: 5.58mx3,00m i 6,13mx2,56m, natomiast w zestawieniu stolarki drzwiowej ujęte są trzy przegrody akustyczne, brak jest w przedmiarze przegrody Dw12B o wymiarach 3,415x2,70.
Prosimy o odpowiedź czy należy brakującą przegrodę ująć w wycenie.
Odpowiedź
1) W wycenie należy ująć dźwig osobowy o parametrach zgodnych z projektem wykonawczym. Wycenę należy ująć w „Przedmiarze uzupełniającym”. Przedmiar zostanie dodany wraz z modyfikacją siwz poprzez dodanie w Rozdziale XIV SIWZ punkt 4, punktu 3) f) Zakup i montaż dźwigu osobowego.
2) Zgodnie z punktem 1. 6) modyfikacji SIWZ z dnia 21.08.2013 r., brakującej w przedmiarze przegrody akustycznej o wymiarach 3,415x2,70 na pierwszym piętrze nie należy ujmować w wycenie.

Pytanie 2
Prosimy o przekazanie zestawienia drewna konstrukcyjnego potrzebnego do wykonania więźby dachowej.
Odpowiedź
Projekt nie przewidywał wymiany całej więźby dachowej, jedynie uszkodzonych elementów. Odpowiedni podpunkt znajduje się w Załączniku nr 6 do siwz – Dokumentacja techniczna, w opisie do projektu konstrukcji (http://bip.tecza.org.pl/index.php?id=197&id2=180&look=16, plik: KONSTRUKCJA_1.rar/opis techniczny PW Wawrzyniaka.pdf).

Pytanie 3
Prosimy o wyjaśnienie zapisu:
Projektuje się wyburzenie istniejących budynków C i D metoda tradycyjną-ręcznie poprzez zdejmowanie elementów budynku warstwami kolejno zaczynając od pokrycia dachu aż do rozbiórki ławy fundamentowej. Należy pozostawić ściany fundamentowe do poziomu terenu od strony działek sąsiednich i stacji trafo oraz zabezpieczyć i wykonać izolację pionową i poziomą.
Czy należy przez to rozumieć, że należy rozebrać strop i zostawić wyłącznie ściany fundamentowe?
Odpowiedź
Zgodnie z punktem 1. 1) modyfikacji SIWZ z dnia 21.08.2013 r. wskazany w pytaniu zakres prac nie stanowi przedmiotu zamówienia.

Pytanie 4
Prosimy o wyjaśnienie zapisu:
Projektuje sie wyburzenie istniejących budynków C i D metoda tradycyjną-ręcznie poprzez zdejmowanie elementów budynku warstwami kolejno zaczynając od pokrycia dachu aż do rozbiórki ławy fundamentowej. Należy pozostawić ściany fundamentowe do poziomu terenu od strony działek sąsiednich i stacji trafo oraz zabezpieczyć i wykonać izolację pionową i poziomą.
W jaki sposób należy przewidzieć izolację poziomą ścian fundamentowych?
Odpowiedź
Zgodnie z punktem 1. 1) modyfikacji SIWZ z dnia 21.08.2013 r., wskazany w pytaniu zakres prac nie stanowi przedmiotu zamówienia.

Pytanie 5
Prosimy o wyjaśnienie zapisu:
Projektuje sie wyburzenie istniejących budynków C i D metoda tradycyjną-ręcznie poprzez zdejmowanie elementów budynku warstwami kolejno zaczynając od pokrycia dachu aż do rozbiórki ławy fundamentowej. Należy pozostawić ściany fundamentowe do poziomu terenu od strony działek sąsiednich i stacji trafo oraz zabezpieczyć i wykonać izolację pionową i poziomą.
Czy izolacja pozioma ma dotyczyć zarówno ścian fundamentowych (ław), czy również stropu, w sytuacji, gdyby nie był on rozbierany.
Odpowiedź
Zgodnie z punktem 1. 1) modyfikacji SIWZ z dnia 21.08.2013 r., wskazany w pytaniu zakres prac nie stanowi przedmiotu zamówienia.

Pytanie 6
Prosimy o wyjaśnienie zapisu:
Projektuje sie wyburzenie istniejących budynków C i D metoda tradycyjną-ręcznie poprzez zdejmowanie elementów budynku warstwami kolejno zaczynając od pokrycia dachu aż do rozbiórki ławy fundamentowej. Należy pozostawić ściany fundamentowe do poziomu terenu od strony działek sąsiednich i trafostacji oraz zabezpieczyć i wykonać izolację pionową i poziomą.
Czy należy pozostawić wszystkie ściany fundamentowe, jeżeli nie prosimy o określenie ilości, jaką należy uwzględnić do rozbiórki;
Odpowiedź
Zgodnie z punktem 1. 1) modyfikacji SIWZ z dnia 21.08.2013 r., wskazany w pytaniu zakres prac nie stanowi przedmiotu zamówienia.

Pytanie 7
Prosimy o odpowiedź czy w wycenie należy uwzględnić wywóz gruzu z rozbiórki budynków C i D, który ma zostać przekazany specjalistycznej firmie.
Odpowiedź
Nie. Zgodnie z punktem 1. 1) modyfikacji SIWZ z dnia 21.08.2013 r., wskazany w pytaniu zakres prac (rozbiórka budynków Ci D) nie stanowi przedmiotu zamówienia.

Pytanie 8
Prosimy o wyjaśnienie, jakie wyposażenie placu zabaw dla dzieci przewiduje Zamawiający.
Odpowiedź
W ramach zamówienia Zamawiający nie przewiduje wykonania placu zabaw dla dzieci. Zgodnie z punktem 1. 1) modyfikacji SIWZ z dnia 21.08.2013 r., wskazany w pytaniu zakres prac nie stanowi przedmiotu zamówienia.

Pytanie 9
Prosimy o przekazanie zestawu zabawek, w jakie należy wyposażyć plac zabaw.
Odpowiedź
Zgodnie z punktem 1. 1) modyfikacji SIWZ z dnia 21.08.2013 r., wskazany w pytaniu zakres prac nie stanowi przedmiotu zamówienia.

Pytanie 10
Prosimy o przekazanie rysunków placu zabaw określającego rodzaje nawierzchni i wyposażenie.
Odpowiedź
Zgodnie z punktem 1. 1) modyfikacji SIWZ z dnia 21.08.2013 r., wskazany w pytaniu zakres prac nie stanowi przedmiotu zamówienia.

Pytanie 11
Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający w zagospodarowaniu terenu przewiduje elementy małej architektury: ławki, śmietniki itp., jeżeli tak prosimy o przekazanie specyfikacji elementów, ich ilości i usytuowania; Prosimy o wskazanie, w którym etapie należy je uwzględnić.
Odpowiedź
Zamawiający nie przewiduje realizacji robót związanych z zagospodarowaniem terenu w zakresie dotyczącym małej architektury.

Pytanie 12
W przedmiarze inwestorskim nie uwzględniono nowej podłogi drewnianej na przekładkach tłumiących zgodnie z opisem projektu wykonawczego str. 19. Prosimy o odpowiedź czy podłogę tą należy uwzględnić w wycenie. Jeżeli tak, prosimy o podanie ilości oraz o wskazanie w którym etapie należy je uwzględnić.
Odpowiedź
W wycenie nie należy uwzględniać podłogi drewnianej na przekładkach tłumiących. Wyceny należy dokonać zgodnie z poz. 10.13 przedmiaru „Roboty budowlane” wycenie, zgodnie z przedmiarami.

Pytanie 13
Prosimy o wyjaśnienie zapisu: Papę należy dodatkowo pokryć blachą mocowaną na rąbek stojący ze spadkiem na zewnątrz. Prosimy o odpowiedź, w jakiej ilości należy przyjąć blachę, jaki rodzaj blachy. W jakim celu podano, iż posypka na papie ma być w kolorze bordo, skoro należy na niej ułożyć warstwę blachy? W przedmiarze inwestorskim uwzględniono jedynie obróbki blacharskie.
Odpowiedź
Pokrycie dachu blachą nie występuje. Należy wycenić zgodnie z przedmiarem „Roboty budowlane”.

Pytanie 14
Prosimy o odpowiedź czy w wycenie należy uwzględnić składaną platformę gąsiennicową o napędzie elektrycznym, umożliwiającą poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. W przedmiarze inwestorskim brak jest takiej pozycji. Prosimy o przekazanie specyfikacji urządzenia.
Odpowiedź
Zgodnie z punktem 1. 7) modyfikacji SIWZ, nie należy uwzględniać w wycenie składanej platformy gąsienicowej o napędzie elektrycznym dla niepełnosprawnych.

Pytanie 15
Prosimy o odpowiedź czy w wycenie należy uwzględnić koszt dokumentacji geotechnicznej;
Odpowiedź
Nie, na etapie realizacji nie ma takiej potrzeby
.
Pytanie 16
Prosimy o przekazanie parametrów technicznych wycieraczek.
Odpowiedź
Wycieraczki stalowe 100x60 cm.

Pytanie 17
Prosimy o odpowiedź czy w wycenie należy określić cenę na podstawie etapowania ujętego w rozdziale XIV SIWZ , czy też cenę należy określić zgodnie z zapisem rozdziału X SIWZ; W przypadku ograniczenia się do etapowania, nie można wykonać robót koniecznych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Przedmiar ujmujący etapowanie nie zawiera m.in. montażu windy.
Odpowiedź
Odpowiedź na powyższe pytanie będzie przedmiotem modyfikacji siwz.

Pytanie 18
Prosimy o odpowiedź czy w wycenie należy określić cenę na podstawie etapowania ujętego w rozdziale XIV SIWZ , czy też cenę należy określić zgodnie z zapisem rozdziału X SIWZ; W przypadku ograniczenia się do etapowania, nie należy w wycenie uwzględnić zagospodarowania terenu oraz wyburzeń.
Odpowiedź
1. W zakresie sposobu obliczenia ceny oferty zamawiający dokona modyfikacji siwz.
2. Zgodnie z modyfikacją SIWZ punkt 1. 1) z dnia 21.08.2013 r., w ramach realizacji zamówienia stanowiącego przedmiot postępowania Zamawiający nie przewiduje realizacji robót związanych z zagospodarowaniem terenu (oprócz wejścia do budynku, murków oporowych i schodów zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie budynku oraz drenażu opaski żwirowej wokół budynku), w tym wyburzeń budynków C i D.

Pytanie 19
Prosimy o odpowiedź czy w wycenie nie należy ujmować montażu punktów dystrybucyjnych (instalacje teleinformatyczne). Rozdział ten nie został ujęty w etapowaniu. Jeżeli należy je uwzględnić, prosimy o wskazanie, w którym etapie.
Odpowiedź
Brak ujęcia w etapowaniu Montażu punktów dystrybucyjnych, wskazanych w przedmiarze instalacje teleinformatyczne, stanowi oczywistą omyłkę. Montaż punktów dystrybucyjnych należy ująć w wycenie Etapu V. Zamawiający dokona modyfikacji Rozdziału XIV pkt. 4 ppkt 5) lit b) poprzez dodanie punktu „e. Montaż punktów dystrybucyjnych”. Wyceny należy dokonać w poz. 3 „Przedmiar – teleinformatyka”.

Pytanie 20
Prosimy o odpowiedź czy w wycenie należy ująć rozbiórkę budynków C i D, które nie zostały ujęte w przedmiarze inwestorskim; Jeżeli tak, prosimy o wskazanie, w którym etapie należy je uwzględnić.
Odpowiedź
Nie. Zgodnie z punktem 1. 1) modyfikacji SIWZ z dnia 21.08.2013 r., wskazany w pytaniu zakres prac (rozbiórka budynków Ci D) nie stanowi przedmiotu zamówienia.

Pytanie 21
Prosimy o podanie szerokości schodów Sch-1.
Odpowiedź
Schody Sch-1 prowadzące na parter budynku mają szerokość 289,5 cm.

Pytanie 22
Prosimy o wskazanie lokalizacji muru terenowego, umożliwiającego weryfikację jego ilości. Prosimy o odpowiedź czy w wycenie należy ująć mur terenowy. W przedmiarze inwestorskim brak pozycji.
Odpowiedź
Zgodnie z punktem 1. 1) modyfikacji SIWZ z dnia 21.08.2013 r., zamawiający nie przewiduje realizacji muru terenowego o dł. 19,97 mb zlokalizowanego wzdłuż drogi dojazdowej.

Pytanie 23
Prosimy o odpowiedź w jaki sposób ma być otwierana brama wjazdowa. Czy Zamawiający przewiduje konieczność użycia pilotów. Jeżeli tak prosimy o podanie ilości jakie należy ująć w wycenie.
Odpowiedź
Zgodnie z punktem 1. 1) modyfikacji SIWZ z dnia 21.08.2013 r., zamawiający nie przewiduje realizacji robót w zakresie ogrodzenia terenu i bramy wjazdowej.

Pytanie 24
Prosimy o odpowiedź czy w wycenie należy uwzględnić ogrodzenie. Jeżeli tak prosimy o szczegółowe wytyczne dotyczące ogrodzenia oraz wskazanie, w którym etapie należy je uwzględnić.
Odpowiedź
Zgodnie z punktem 1. 1) modyfikacji SIWZ z dnia 21.08.2013 r., zamawiający nie przewiduje realizacji zakresu robót ogrodzenia terenu.

Pytanie 25
Prosimy o odpowiedź czy zagospodarowanie terenu należy uwzględnić w wycenie. Jeżeli tak prosimy o przekazanie przekrojów terenu z pokazaniem warstw podbudów pod poszczególne rodzaje nawierzchni. Prosimy o wskazanie, w którym należy je uwzględnić.
Odpowiedź
Nie. Zgodnie z punktem 1. 1) modyfikacji SIWZ z dnia 21.08.2013 r., w wycenie nie należy uwzględniać zagospodarowania terenu, oprócz elementów wejścia do budynku, murków oporowych i schodów zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie budynku oraz drenażu opaski żwirowej wokół budynku.

Pytanie 26
Prosimy o odpowiedź, w której pozycji przedmiaru inwestorskiego uwzględniono rozbiórkę stropu przy szybie windowym.
Odpowiedź
W pozycji 1.16 „Przedmiar – roboty budowlane”.

Pytanie 27
Prosimy o odpowiedź czy wykończenie ścian należy przyjąć do wysokości sufitu podwieszonego, czy też należy je uwzględnić na całej wysokość ściany pomiędzy stropami.
Odpowiedź
Wykończenie ścian należy uwzględnić na całej wysokości ściany pomiędzy stropami.

Pytanie 28
Prosimy o odpowiedź jakiej wielkości należy przyjąć płyty sufitowe z wełny drzewnej.
Odpowiedź
Należy przyjąć płyty z wełny mineralnej o wym. 60x60x oraz 60x120cm.

Pytanie 29
Prosimy o określenie grubości płyt klimatycznych. Na rzutach wrysowano gr. 10 cm, w opisie technicznym PW pkt. 7.8 gr. 12 cm.
Odpowiedź
Należy przyjąć gr. 12cm po zbiciu tynku.

Pytanie 30
Prosimy o odpowiedź czy w POM. Gospodarczym 0/11 należy ułożyć płytki do wysokości 2,2 m.
Odpowiedź
Należy ułożyć płytki do wys. 2,2 m.

Pytanie 31
Prosimy o odpowiedź, w których pomieszczeniach podpiwniczenia należy wykonać sufit podwieszony oraz czy ma być to sufit gk czy też sufit modularny;
Odpowiedź
Należy opierać się na rys. sufitów podwieszonych, zgodnie, z którymi nie przewiduje się wykonania sufitu podwieszanego w pomieszczeniach podpiwniczenia.

Pytanie 32
Prosimy o odpowiedź, w jaki sposób należy przykleić do stropu oraz wykończyć płyty klimatyczne na sklepieniach łukowych w pasie 1 m;
Odpowiedź
Należy przyklejać paski zgodnie z promieniem sklepień łukowych.

Pytanie 33
Prosimy o odpowiedź czy można zamienić umywalki w łazienkach dla niepełnosprawnych , ze względu na fakt, że umywalka zajmuje światło drzwi i stają się one bardzo wąskie;
Odpowiedź
Należy dokonać wyceny zgodnie z aktualną dokumentacją.

Pytanie 34
W przedmiarach inwestorskich brak jest podziału na wyposażenie specjalne (specjalistyczne miski ustępowe, umywalkowe itp.), jakie trzeba uwzględnić w łazienkach dla niepełnosprawnych. Czy należy je uwzględnić?
Odpowiedź
Należy uwzględnić wyposażenie specjalistyczne zgodnie z „Przedmiarem - inst. wod.-kan.”.

Pytanie 35
Prosimy o odpowiedź, dlaczego w przedmiarach branży sanitarnej są ilości zminusowane np. " KNR-W 2-15 0233-03 Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl. 15-5 = 10.000". Czy część wyposażenia już jest, czy będzie dostawa i montaż Inwestora? Dotyczy to umywalek, zlewów, baterii, brodzików i muszli.
Odpowiedź
Ilości zminusowane wynikając z ograniczenia zakresu zamówienia podanego w punkcie 1. 3) modyfikacji SIWZ z dnia 21.08.2013 r.. Ilości wynikowe są właściwe.

Pytanie 36
Prosimy o odpowiedź czy sufity modułowe należy wykonać z wełny drzewnej, zgodnie z opisem Projektu Wykonawczego, czy z wełny mineralnej, zgodnie z przedmiarem inwestorskim.
Odpowiedź
Należy wykonać sufity z wełny mineralnej zgodnie z poz. 10.15, 10.16, 10.19 i 10.20 przedmiaru „Przedmiar – roboty budowlane”.

Pytanie 37
Prosimy o wyjaśnienie czy w przedmiarze należy uwzględnić przegrodę akustyczną Dw 12 B, która występuje w zestawieniu stolarki, a nie została ujęta w przedmiarze inwestorskim .
Odpowiedź
Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie 1, w wycenie nie należy uwzględnić przegrody akustycznej znajdującej się na pierwszym piętrze. W wycenie należy uwzględnić jedynie 2 pozostałe przegrody akustyczne ujęte w pozycjach 6.21 i 6.22 przedmiaru „Przedmiar – roboty budowlane”.

Pytanie 38
Prosimy o sprecyzowanie co oznacza zapis „drzwi odtworzone na wzór istniejących”. Czy oznacza to odrestaurowanie drzwi czy też wymianę drzwi na nowe.
Odpowiedź
Należy wymienić drzwi na nowe, ale odwzorowane na wzór istniejących.

Pytanie 39
Prosimy o sprecyzowanie czy stolarkę okienną należy wymienić na całkiem nową czy też poddać konserwacji. Dokumentacja projektowa nie daje jednoznacznej odpowiedzi.
Odpowiedź
Należy wymienić stolarkę okienną na nową i taką też należy wycenić.

Pytanie 40
Prosimy sprecyzować pkt. 8.3.3 28 Projektu Opisu Wykonawczego. Które okna nadają się do wymiany, a które do konserwacji.
Odpowiedź
Całość stolarki należy wymienić na nową.

Pytanie 41
Prosimy o sprecyzowanie parametrów przeszklenia drzwi Dz1. Czy ma to być szkło termofloat, jak podaje zestawienie stolarki, czy też VSG, zgodnie z przedmiarem.
Odpowiedź
VSG + TERMOFLOAT 6/10/6mm

Pytanie 42
Prosimy o odpowiedź na temat listwy przymykowej, wymienianej w zestawieniu stolarki. Czy chodzi o listwę, która będzie przy posadzce jako listwa opadająca tzw. próg dymoszczelny, czy po prostu jest to oznaczenie progu.
Odpowiedź
Jest to oznaczenie progu.

Pytanie 43
Prosimy o odpowiedź jakie szprosy przewidziano w oknach: konstrukcyjne (każda szyba osobna) czy weneckie (wewnątrz listwa aluminiowa na zewnątrz dwustronnie szpros drewniany czy tylko szpros naklejany drewniany jedno czy dwustronnie.?
Odpowiedź
W oknach przewidziano szprosy konstrukcyjne- każda szyba osobno.

Pytanie 44
Prosimy o odpowiedź jakie słupki i ślemiona zastosowano w projekcie (np. czy dekoracyjne?)
Odpowiedź
W projekcie zastosowano słupki i ślemiona konstrukcyjne.

Pytanie 45
Prosimy o odpowiedź jaki wzór mają parapety wewnętrze (np. czy są jakieś charakterystyczne elementy, ofrezowania itp.)?
Odpowiedź
Parapety nie maja charakterystycznych elementów.

Pytanie 46
Prosimy o udostępnienie dokumentacji fotograficznej stolarki.
Odpowiedź
Zamawiający nie dysponuje dokumentacją fotograficzną stolarki.

Pytanie 47
Prosimy o odpowiedź co oznacza sformułowanie „rynnowy okapnik”. Jaki okapnik należy zastosować (czy z aluminium?).
Odpowiedź
Należy wykonać okapnik przyszybowe jako element stolarki okiennej.

Pytanie 48
Prosimy o podanie projektowanych warstw podbudów pod projektowane nawierzchnie, z podaniem warstw i ich grubości.
Odpowiedź
Zgodnie z punktem 1. 2) modyfikacji z dnia 21.08.2013 r., w ramach realizacji zamówienia stanowiącego przedmiot postępowania Zamawiający nie przewiduje realizacji robót branży drogowej.

Pytanie 49
Prosimy o ustosunkowanie się do opisu z projektu wykonawczego pkt. 8.3.4. 38. Czy wystarczy wykonać izolację budynku, czy dodatkowo należy wykonać drenaż?
Odpowiedź
Należy wykonać drenaż odprowadzony do kanalizacji deszczowej.

Pytanie 50
Prosimy podać parametry (wymiar, grubość i kolor) płytek granitowych;
Odpowiedź
Parametry płytek: 60x60x2 cm, kolor czarny.

Pytanie 51
Prosimy podać parametry (wymiar, grubość i kolor) terakoty;
Odpowiedź
Parametry płytek: 40x40x0,7 cm, kolor: grafitowy.

Pytanie 52

Prosimy o podanie parametrów odbojów, które należy uwzględnić w wycenie.
Odpowiedź
Odboje h= 30cm z płyty HDF w okleinie PCV kolor zielony.

Pytanie 53
Prosimy o odpowiedź czy w wycenie należy uwzględnić rozbiórki budynków.
Odpowiedź
Nie, zgodnie z punktem 1. 1) modyfikacji SIWZ z dnia 21.08.2013 r. wskazany w pytaniu zakres prac (rozbiórka budynków Ci D) nie stanowi przedmiotu zamówienia.

Pytanie 54
Prosimy o odpowiedź czy wycenie należy uwzględnić dostawę i montaż stolarki okiennej dla Budynku B. Jeśli tak, prosimy o podanie specyfikacji materiału do wmontowania.
Odpowiedź
Nie, zgodnie z punktem 1. 1) modyfikacji SIWZ z dnia 21.08.2013 r. wskazany w pytaniu zakres prac (remont budynku B) nie stanowi przedmiotu zamówienia.

Pytanie 55
Prosimy o odpowiedź czy w wycenie należy uwzględnić dostawę i montaż nowej bramy garażowej dla budynku B.
Odpowiedź
Nie, zgodnie z punktem 1. 1) modyfikacji SIWZ z dnia 21.08.2013 r. wskazany w pytaniu zakres prac remont (budynku B) nie stanowi przedmiotu zamówienia.

Pytanie 56
Prosimy o odpowiedź czy w wycenie należy uwzględnić wykonanie podciągu nad bramą garażową w Budynku B.
Odpowiedź
Nie, zgodnie z punktem 1. 1) modyfikacji SIWZ z dnia 21.08.2013 r. wskazany w pytaniu zakres prac (remont budynku B) nie stanowi przedmiotu zamówienia.

Pytanie 57
Prosimy o odpowiedź czy w wycenie garażu należy uwzględnić roboty dachowe. Jeśli tak, prosimy o podanie rodzaju pokrycia, grubości izolacji itp. ( przekrój wszystkich warstw).
Odpowiedź
Nie, zgodnie z punktem 1. 1) modyfikacji SIWZ z dnia 21.08.2013 r. wskazany w pytaniu zakres prac remont budynku B nie stanowi przedmiotu zamówienia.

Pytanie 58
Prosimy o odpowiedź czy w wycenie należy uwzględnić wymianę posadzki garażu na nową.
Odpowiedź
Nie, zgodnie z punktem 1. 1) modyfikacji SIWZ z dnia 21.08.2013 r. wskazany w pytaniu zakres prac (remont budynku B) nie stanowi przedmiotu zamówienia.

Pytanie 59
Prosimy o odpowiedź czy w wycenie budynku B należy uwzględnić izolację fundamentów.
Odpowiedź:
Nie, zgodnie z punktem 1. 1) modyfikacji SIWZ z dnia 21.08.2013 r. wskazany w pytaniu zakres prac (remont budynku B) nie stanowi przedmiotu zamówienia.

Pytanie 60
W związku z licznymi pytaniami prosimy o przedłużenie terminu składania ofert, celem przygotowania rzetelnej oferty.
Odpowiedź
Zamawiający przedłużył termin składania ofert.

Pytanie 61
Prosimy o odpowiedź czy w wycenie należy uwzględnić podnośnik NPS.
Odpowiedź
Nie należy uwzględniać w wycenie podnośnika NPS.

Pytanie 62
Prosimy o odpowiedź czy w wycenie należy uwzględnić pochwyty dla niepełnosprawnych. Jeśli tak, prosimy o przekazanie zestawienia poręczy wraz z ilością sztuk.
Odpowiedź
W wycenie należy uwzględnić pochwyty NPS wg rys. rzutu.

Pytanie 63
Prosimy o odpowiedź czy w wycenie należy uwzględnić altanę śmietnikową. Jeśli tak, prosimy o przekazanie rysunków altany, które pozwolą na oszacowanie kosztów jej budowy.
Odpowiedź
Nie, zgodnie z punktem 1. 1) modyfikacji SIWZ z dnia 21.08.2013 r. w wycenie nie należy uwzględniać altany śmietnikowej.

Pytanie 64
Prosimy o udostępnienie Specyfikacji Technicznej ST-02 Branża Drogowa.
Odpowiedź
Zgodnie z punktem 1. 2) modyfikacji SIWZ z dnia 21.08.2013 r. wskazany w pytaniu zakres prac nie stanowi przedmiotu zamówienia.

Pytanie 65
Prosimy o uszczegółowienie czy we wszystkich pomieszczeniach, gdzie należy wykonać sufit systemowy, należy go wykonać z wełny mineralnej.
Odpowiedź
Należy wykonać sufity z wełny mineralnej.

Pytanie 66
Prosimy o doprecyzowanie określenia „składana platforma gąsienicowa”. Czy chodzi o:pojazd gąsienicowy (wymaga on obsługi i umożliwia transport osób na klasycznych wózkach dla niepełnosprawnych po prostych biegach schodowych; platformę schodową, która nie wymaga obsługi, składa i rozkłada się automatycznie i umożliwia transport osób na wózkach, po prostych biegach schodowych (do jej wyceny potrzeba zwymiarowanego rysunku schodów, po których będzie się ona poruszała).
Odpowiedź
Zgodnie z punktem 1. 7) modyfikacji SIWZ z dnia 21.08.2013 r. w wycenie nie należy uwzględniać zakupu składanej platformy gąsienicowej w ramach przedmiotu zamówienia.

Pytanie 67
Prosimy o odpowiedź w jaki sposób należy wykończyć biegi schodowe od spodu i policzki.
Odpowiedź
Prosimy o wykonanie z płyty Fermacell 3cm.

Pytanie 68
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku stropu nad 1 piętrem należy wykonać izolację termiczną oraz obudowę płytami gkf podwójnie, a następnie poniżej podwiesić drugi sufit podwieszony z płyt modułowych lub z g-k;
Odpowiedź
Tak, w przypadku stropu nad pierwszym piętrem należy wykonać izolację termiczną oraz obudowę płytami g-k podwójnie, a następnie poniżej podwiesić drugi sufit, z uwzględnieniem modyfikacji SIWZ zgodnie, z którą z zakresu robót objętych zamówieniem nie stanowią prace wykończeniowe m.in. w zakresie wykonania sufitów podwieszanych na piętrze, za wyjątkiem sufitów na klatkach schodowych.

Pytanie 69
W przedmiarze inwestorskim nie uwzględniono ułożenia wykładzin PCV na 1. Piętrze. Prosimy o odpowiedź czy ułożenie wykładziny na 1. Piętrze należy uwzględnić w wycenie.
Odpowiedź
Z zakresu zamówienia wyłączone są roboty wykończeniowe na pierwszym piętrze i poddaszu, w zakresie: gładzie gipsowe, glazura, stolarka drzwiowa wewnętrzna (z wyłączeniem pożarowej wydzielającej klatkę schodową), posadzki, roboty malarskie oraz przegroda akustyczna o wymiarach 3,415x2,70 zlokalizowana na pierwszym piętrze. Wyłączenie nie dotyczy klatek schodowych.

Pytanie 70
W przedmiarze inwestorskim nie uwzględniono wykonania sufitów podwieszonych modułowych w piwnicy i na 1. Piętrze. Prosimy o odpowiedź czy wykonanie sufitów modułowych w piwnicy i na 1. Piętrze należy uwzględnić w wycenie.
Odpowiedź
Zgodnie z projektem nie przewiduje się wykonania sufitów podwieszanych w piwnicy. Zgodnie z modyfikacją SIWZ punkt 1. 4) z dnia 21.08.2013 r., zamówienie nie obejmuje wykonania sufitów podwieszanych na pierwszym piętrze - dotyczy sufitów modułowych i z płyt g-k, za wyjątkiem sufitów na klatce schodowej.

Pytanie 71
W przedmiarze inwestorskim nie uwzględniono wykonania sufitów podwieszonych z płyt gk piwnicy i na 1. Piętrze. Prosimy o odpowiedź czy wykonanie sufitów z płyt gipsowych w piwnicy i na 1. Piętrze należy uwzględnić w wycenie.
Odpowiedź
Zgodnie z projektem nie przewiduje się wykonania sufitów podwieszanych w piwnicy. W wycenie należy uwzględnić wykonanie sufitów podwieszanych na pierwszym piętrze, z uwzględnieniem modyfikacji SIWZ z dnia 21.08.2013 r.. Prosimy o opieranie się na rys. sufitów podwieszonych, z uwzględnieniem powyższej modyfikacji SIWZ zgodnie, z którą z zakresu robót objętych zamówieniem nie stanowią prace wykończeniowe m.in. w zakresie wykonania sufitów podwieszanych na piętrze, za wyjątkiem sufitów na klatkach schodowych.

Pytanie 72
W przedmiarze inwestorskim nie uwzględniono wykonania gruntowania powierzchni poziomych w piwnicy i na 1. Piętrze. Prosimy o odpowiedź czy gruntowania powierzchni poziomych w piwnicy i na 1. Piętrze należy uwzględnić w wycenie.
Odpowiedź
W wycenie należy uwzględnić gruntowanie powierzchni poziomych w piwnicy i na 1. piętrze. Zgodnie z modyfikacją SIWZ z dnia 21.08.2013 r. z zakresu zamówienia wyłączone są roboty wykończeniowe na pierwszym piętrze i poddaszu, za wyjątkiem klatek schodowych.

Pytanie 73
Prosimy o przekazanie wytycznych ( wielkość, grubość, ścieralność, kolor) dla glazury;
Odpowiedź
Glazura 20x30cm 0,7mm klasa/grupa IV.

Pytanie 74
Prosimy o odpowiedź, jaką ilość glazury na ścianach należy przyjąć do wyceny czy zgodnie z dokumentacją ok. 420m2 czy zgodnie z przedmiarem ok. 137,45 m2;
Odpowiedź
Należy przyjąć zgodnie z poz. 8.16 „Przedmiar – roboty budowlane”.

Pytanie 75
Prosimy o odpowiedź, jaką ilość odbojnic na ścianach należy przyjąć do wyceny czy zgodnie z dokumentacją ok. 220mb czy zgodnie z przedmiarem ok. 180 mb;
Odpowiedź
Należy przyjąć zgodnie z poz. 8.17 „Przedmiar – roboty budowlane”.

Pytanie 76
Prosimy o potwierdzenie, że ściany zewnętrzne należy zaizolować bloczkami klimatycznymi na wysokość całego pomieszczenia oraz 1 m od ściany zewnętrznej wzdłuż na suficie;
Odpowiedź
Ściany zewnętrzne zaizolować bloczkami klimatycznymi na wys. całego pomieszczenia oraz 1 m od ściany zewnętrznej wzdłuż na suficie.
Z poważaniem, 
Prezes Stowarzyszenia 
Alicja Zołotucho 
Szczecin, 21.08.2013 r.

Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu
Dotyczy: pytań do siwz w postępowaniu na: „Przebudowę budynku Kontrasty wraz ze zmianą sposobu użytkowania”

Zamawiający, na podstawie Rozdziału IX pkt. 13 Specyfikacji Istotnych Warunków, dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w następującym zakresie:

1. W Rozdziale XIV siwz dodaje się pkt. 5 o następującej treść:

„Z zakresu przedmiotu zamówienia ujętego w dokumentacji projektowej(Etap I-III oraz Etap IV i Etap V) Zamawiający wyłącza następujące roboty:
1) Zagospodarowanie terenu, z wyłączeniem elementów wejścia do budynku, murków oporowych i schodów zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie budynku oraz drenażu opaski żwirowej wokół budynku,
2) Branża drogowa,
3) Instalacje sanitarne, w zakresie dotyczącym zlokalizowanych na pierwszym piętrze: ustępów, brodzików, umywalek, postumentów do umywalek, zlewów, baterii (umywalkowych, prysznicowych zlewozmywakowych),
4) Sufity podwieszane na I p. (modułowe i z płyt g-k z wyłączeniem klatki schodowej),
5) Posadzki I piętro i poddasze (warstwa wyrównująca, z płytek terakotowych, z płytek granitowych, wykładziny PCV, listwy przyścienne, cokoliki z płytek terakotowych za wyjątkiem klatek schodowych
6) Roboty wykończeniowe na I piętrze i poddaszu, w zakresie: gładzie gipsowe, glazura, stolarka drzwiowa wewnętrzna (z wyłączeniem pożarowej wydzielającej klatkę schodową), posadzki , roboty malarskie, przegroda akustyczna o wymiarach 3,415 x2,70 zlokalizowana na pierwszym piętrze.
7) Składana platforma gąsiennicowa.
Ww. prace nie zostały ujęte w przedmiarach robót i nie należy ich ujmować w wycenie oferty.”

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część siwz. Pozostałe zapisy siwz pozostają niezmienione.

Z poważaniem, 
Prezes Stowarzyszenia 
Alicja Zołotucho


Szczecin, 23.08.2013 r.

Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu

PYTANIA 6
Dotyczy: pytań do SIWZ w postępowaniu na: „Przebudowę budynku Kontrasty wraz ze zmianą sposobu użytkowania”
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści siwz. Zgodnie z Rozdziałem IX pkt. 9 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1
Z opisu technicznego wynika, że należy wykonać zagospodarowanie terenu pkt. 4.2.2 Opisu projektu Wykonawczego. W przedmiarze nie ujęto robót związanych z zagospodarowaniem terenu- wymianę nawierzchni, dojście do budynku, komunikację wewnętrzną na wydzielonej części posesji, plac zabaw oraz drenaż. Prosimy o odpowiedź, czy w wycenie należy uwzględnić roboty związane z wykonaniem zagospodarowania terenu. Jeżeli tak, prosimy o przekazanie przedmiaru oraz rysunków umożliwiających weryfikację ilości. Prosimy o wskazanie, w którym etapie należy je uwzględnić.
Odpowiedź
Zgodnie z punktem 1 podpunkt 1) modyfikacji SIWZ z dnia 21.08.2013. wskazany w pytaniu zakres prac nie stanowi przedmiotu zamówienia, z wyłączeniem elementów wejścia do budynku, murków oporowych i schodów zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie budynku oraz drenażu, opaski żwirowej wokół budynku.

Pytanie 2
Zgodnie z opisem projektu wykonawczego str. 19 należy przewidzieć wzmocnienie stropów drewnianych w złym stanie. Prosimy o wskazanie miejsc, w których należy uwzględnić wzmocnienie stopów wraz z rysunkami. W przedmiarze inwestorskim brak pozycji.
Odpowiedź
Należy wzmocnić stropy drewniane będące w złym stanie, opcjonalnie jeśli wystąpią. Na chwilę obecną przed dokonaniem rozbiórki nie istnieje możliwość podania ilości wzmocnień.
Wycenę należy ująć w pozycji nr 1 – w Tabeli kosztów zryczałtowanych i uwzględnić w kosztach etapu I

Pytanie 3
Prosimy o odpowiedź czy w wycenie należy uwzględnić dźwig dla niepełnosprawnych, którego specyfikacja umieszczona została w opisie projektu wykonawczego. W przedmiarze inwestorskim brak takiej pozycji.
Odpowiedź
Tak, w wycenie należy uwzględnić dźwig osobowy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, zgodnie ze specyfikacją umieszczoną w opisie projektu wykonawczego. Wycenę należy ująć w „Przedmiarze uzupełniającym nr 1”. Przedmiar zostanie dodany wraz z modyfikacją SIWZ z dnia 23.08.2013. poprzez dodanie w Rozdziale XIV SIWZ punkt 4, podpunktu 3) litera f) Zakup i montaż dźwigu osobowego.

Pytanie 4
Prosimy o odpowiedź czy w wycenie należy uwzględnić rolety przeciwsłoneczne, pokazane na rzucie podpiwniczenia i parteru instalacji elektrycznej. Jeżeli tak, prosimy o przekazanie zestawienia rolet przeciwsłonecznych oraz parametrów technicznych i o wskazanie, w którym etapie należy je uwzględnić.
Odpowiedź
Nie należy uwzględniać kosztu rolet przeciwsłonecznych.

Pytanie 5
Prosimy o przekazanie opisu zieleni, zawierającej wytyczne dotyczące odmiany oraz wielkości nowych nasadzeń.
Odpowiedź
Zgodnie z punktem 1 podpunkt 1) modyfikacji SIWZ z dnia 21.08.2013. wskazany w pytaniu zakres prac nie stanowi przedmiotu zamówienia.

Pytanie 6
Prosimy o odpowiedź, jakie wyposażenie należy uwzględnić w wycenie (lustra, dozowniki, szafy, biurka, meble w rejestracji, leżanki, uchwyty dla niepełnosprawnych w wc itp.) oraz o wskazanie, w którym etapie należy je uwzględnić. W przypadku konieczności wyposażenia, prosimy o przekazanie zestawień, gdyż w przypadku zliczania ilości z rysunków wykonawczych można popełnić błąd.
Odpowiedź
Wyposażenie jakie należy uwzględnić to: lada stanowiska rejestracji, uchwyty dla osób niepełnosprawnych w wc.
Koszt wyposażenia zostanie dodany wraz z modyfikacją poprzez dodanie w Rozdziale XIV SIWZ punkt 4, punktu 3) litera g) Montaż lady rejestracji oraz uchwytów w pom. wc. Jednocześnie zamawiający modyfikacją doda „Szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (sst) lada recepcyjna”
Wycenę lady w rejestracji należy ująć w pozycji nr 8 – w Tabeli kosztów zryczałtowanych, natomiast wycenę uchwytów dla niepełnosprawnych w pom. wc należy ująć w pozycji nr 9 – w Tabeli kosztów zryczałtowanych i uwzględnić w kosztach etapu III

Pytanie 7
Prosimy o odpowiedź czy w wycenie należy uwzględnić jakiekolwiek wyposażenie.
Odpowiedź
Wyposażenie jakie należy uwzględnić to: lada stanowiska rejestracji, uchwyty dla osób niepełnosprawnych w wc.

Pytanie 8
Na rzucie piwnicy pokazano szkło laminowane – obudowa istniejącej mozaiki. Prosimy o odpowiedź czy szkło to należy uwzględnić w wycenie. Jeżeli tak, prosimy o szczegółowe założenia dotyczące sposobu wykonania elementu oraz parametry techniczne szkła.
Odpowiedź
Tak, należy wycenić szkło VSG sx5mm, przeźroczyste, mocowane na kotwy. Wycenę obudowy istniejącej mozaiki należy uwzględnić w pozycji nr 6 – w Tabeli kosztów zryczałtowanych i uwzględnić w kosztach etapu II.

Pytanie 9
W przedmiarze inwestorskim uwzględniono wykonanie płyty fundamentowej gr. 20 cm, natomiast nie uwzględniono pozostałych płyt o gr. 30 cm. Prosimy o odpowiedź czy płyty grubości 30 cm należy uwzględnić w wycenie;
Odpowiedź
Należy również uwzględnić płyty o gr. 30 cm.
Wycenę należy ująć w „Przedmiarze uzupełniającym nr 1” poz. 3 i 4 i uwzględnić w kosztach etapu IV.

Pytanie 10
Zgodnie z dokumentacją należy wkleić pręty wklejane na zaprawie iniekcyjnej FIS-V 360 prętami fi 16 mm co 24 cm naprzemiennie. Długość ław, którą należy podbić wynosi ok. 190 mb. Zatem należy wykonać ok. 2100 przewierceń. W przedmiarze inwestorskim ujęto jedynie 84 szt. Prosimy o odpowiedź czy każdą płytę należy łączyć z podbitym fundamentem zgodnie z rys. PW/K/2.3; jaką ilość wklejanych prętów należy uwzględnić w wycenie;
Odpowiedź
Należy łączyć każdą płytę z podbitym fundamentem zgodnie z PW/K oraz uwzględnić ilość prętów: 2100.
Zmiana ujęta zostanie w modyfikacji SIWZ z 23.08.2013.

Pytanie 11
Prosimy o odpowiedź czy płytę żelbetową podpiwniczenia gr. 20 cm budynku A należy wylać bezpośrednio na gruncie, czy też na folii lub podkładzie z B-10; Prosimy o uszczegółowienie.
Odpowiedź
Należy wylać płytę żelbetową na podkładzie z B-10. Wycenić zgodnie z „Przedmiarem uzupełniającym 2” i uwzględnić w kosztach etapu I. Przedmiar zostanie dodany wraz z modyfikacją SIWZ z dnia 23.08.2013.

Pytanie 12
W przedmiarze inwestorskim nie ujęto podkładu z B-10, który pokazano na rys. PW/K/2.1. Prosimy o odpowiedź, czy podkład z B-10 należy uwzględnić w wycenie.
Odpowiedź
Należy uwzględnić podkład z betonu B-10 w wycenie. Podkład z B-10 należy uwzględnić w wycenie w pozycji nr 2 – w Tabeli kosztów zryczałtowanych i uwzględnić w kosztach etapu I.

Pytanie 13
Prosimy o odpowiedź czy w wycenie należy uwzględnić mury oporowe zgodnie z rys. PW/K/4.5; W przedmiarze inwestorskim brak jest pozycji, odpowiadającej tej czynności;
Odpowiedź
Tak. Wycenę murów oporowych należy uwzględnić jako odrębną pozycję w wycenie Etapu IV, obok elewacji, w branży budowlanej. Przedmiar zostanie dodany wraz z modyfikacją poprzez dodanie w Rozdziale XIV SIWZ punkt 4, podpunkt 4) litera d) Mury oporowe, schody żelbetowe zewnętrzne, pochylnia, płyty fundamentowe gr. 30cm.
Wycenić zgodnie z „Przedmiarem uzupełniający 1” poz. 5-9, Przedmiar uzupełniający 6; Przedmiar uzupełniający 7 i uwzględnić w kosztach etapu IV.

Pytanie 14
Prosimy o odpowiedź czy w wycenie należy uwzględnić pochylnię zgodnie z rys. PW/K/4.4; W przedmiarze inwestorskim brak jest pozycji, odpowiadającej tej czynności;
Odpowiedź
Tak. Wycenę pochylni należy uwzględnić jako odrębną pozycję w wycenie Etapu IV, obok elewacji, w branży budowlanej. Przedmiar zostanie dodany wraz z modyfikacją poprzez dodanie w Rozdziale XIV SIWZ punkt 4, punktu 4) litera d) Mury oporowe, schody żelbetowe zewnętrzne, pochylnia, płyty fundamentowe gr. 30cm
Wycenić zgodnie z „Przedmiarem uzupełniający 1” poz. 1 i uwzględnić w kosztach etapu IV.

Pytanie 15
Prosimy o odpowiedź czy w wycenie należy uwzględnić schody zewnętrzne Sch-3/0,1- Sch 8/01 zgodnie z rys. PW/K/4.3; W przedmiarze inwestorskim brak jest pozycji, odpowiadającej tym czynnościom;
Odpowiedź
Tak. Wycenę schodów zewnętrznych należy uwzględnić jako odrębną pozycję w wycenie Etapu IV, obok elewacji, w branży budowlanej. Przedmiar zostanie dodany wraz z modyfikacją poprzez dodanie w Rozdziale XIV SIWZ punkt 4, podpunktu 4) litera d). Mury oporowe, schody żelbetowe zewnętrzne, pochylnia
Wycenić zgodnie z „Przedmiarem uzupełniającym 6 i 7” i uwzględnić w kosztach etapu IV.

Pytanie 16
Prosimy o odpowiedź, jaka ilość stali zbrojeniowej należy uwzględnić w wycenie. W przedmiarze uwzględniono wyłącznie zbrojenie płyty na gruncie, podbicie fundamentów, szyb windowy oraz schody Sch-1/01 oraz Sch-02/01. Pozostałe elementy pokazane w dokumentacji tj. schody żelbetowe Sch-03-Sch-08, murki oporowe nie zostały uwzględnione. Prosimy o odpowiedź, jaka ilość stali zbrojeniowej należy uwzględnić w wycenie.
Odpowiedź
Zestawienia stali dla poszczególnych elementów zostały zamieszczone na rysunkach wykonawczych tych elementów.

Pytanie 17
Prosimy o odpowiedź czy w wycenie należy uwzględnić renowację stopni i belek policzkowych, pokazanych na rzucie podpiwniczenia, parteru i poddasza. W przedmiarze inwestorskim brak jest pozycji ujmujących te czynności.
Odpowiedź
Należy uwzględnić renowację stopni i belek policzkowych w wycenie poprzez dodanie do wyceny Etapu III punktu h) Renowacja stopni i belek policzkowych. Renowację stopni i belek policzkowych należy uwzględnić w wycenie w pozycji nr 10 – w Tabeli kosztów zryczałtowanych i uwzględnić w kosztach etapu III.

Pytanie 18
Prosimy o przekazanie rysunku, pokazującego szczegółowe umiejscowienie murów oporowych, umożliwiające weryfikację ilości.
Odpowiedź
Lokalizacja murów oporowych pokazana została na rysunku PW/K/02 natomiast zbrojenie murów oporowych zgodnie z rysunkiem PW/K/4.5.
(http://bip.tecza.org.pl/index.php?id=199&id2=180&look=20; plik: KONSTRUKCJA_1.rar, KONSTRUKCJA_2.rar)

Pytanie 19
Prosimy o wskazanie lokalizacji murów oporowych Mr-4, Mr-5, Mr-6, Mr-9. Prosimy o odpowiedź, w którym etapie należy uwzględnić roboty związane z wykonaniem murów oporowych;
Odpowiedź
Lokalizacja murów oporowych pokazana została na rysunku PW/K/02 natomiast zbrojenie murów oporowych zgodnie z rysunkiem PW/K/4.5.
(http://bip.tecza.org.pl/index.php?id=199&id2=180&look=20; plik: KONSTRUKCJA_1.rar, KONSTRUKCJA_2.rar)
Koszty wykonania murów oporowych uwzględnić w etapie IV.

Pytanie 20
Prosimy o wyjaśnienie z jakiego materiału należy wykonać ściany działowe na 1piętrze. Na rysunkach konstrukcyjnych pokazano ściany jako murowane, na rysunkach architektonicznych jako g-k.
Odpowiedź
Należy wycenić wykonanie ścian działowych na 1 piętrze z płyt DFH2 2x 12,5mm płyta+7,5 cm wełna mineralna+2x12,5mm płyta. Zmiana ujęta w modyfikacji SIWZ z dnia 23.08.2013 r.

Pytanie 21
Prosimy o wyjaśnienie z jakiego materiału należy wykonać ściany działowe na parterze. Na rysunkach konstrukcyjnych pokazano ściany, jako murowane, na rysunkach architektonicznych część ścian pokazano jako g-k.
Odpowiedź
Należy wycenić wykonanie ścian działowych na parterze z płyt DFH2 2x 12,5mm płyta+7,5 cm wełna mineralna+2x12,5mm płyta. Zmiana ujęta w modyfikacji SIWZ z dnia 23.08.2013..

Pytanie 22
W przedmiarze inwestorskim ujęto rozebranie warstwy betonu żwirowego w piwnicy o gr. 25 cm. Nie uwzględniono dodatkowo zdjęcia warstwy ziemi, dla uzyskania odpowiedniego poziomu dla wykonania płyty fundamentowej. Prosimy o odpowiedź czy w wycenie należy ująć zdjęcie warstwy ziemi gr. 25 cm oraz jej wywóz.
Odpowiedź
Tak należy ująć w wycenie zdjęcie warstwy ziemi o gr. 25 cm i jej wywóz. Wycenę zdjęcia warstwy ziemi gr. 25cm w piwnicy oraz jej wywóz należy uwzględnić w wycenie w pozycji nr 3 – Tabeli kosztów zryczałtowanych dla Etapu I.

Pytanie 23

Prosimy o odpowiedź czy w wycenie należy uwzględnić płytki granitowe na schodach zewnętrznych. W przedmiarze inwestorskim okładziny schodów zewnętrznych nie zostały uwzględnione;
Odpowiedź
Tak należy uwzględnić płytki granitowe na schodach zewnętrznych na wejściu do budynku.

Pytanie 24
Prosimy o odpowiedź czy w wycenie łazienek dla niepełnosprawnych należy uwzględnić- poręcze, podnośniki. W przedmiarze inwestorskim elementy te nie zostały uwzględnione;
Odpowiedź
Należy uwzględnić tylko uchwyty dla osób niepełnosprawnych w wc.
Koszt wyposażenia zostanie dodany wraz z modyfikacją poprzez dodanie w Rozdziale XIV SIWZ punkt 4, podpunktu 3) litera g) Montaż lady rejestracji oraz uchwytów w pom. wc
Wycenę uchwytów dla niepełnosprawnych w pom. wc należy ująć w pozycji nr 9 – w Tabeli kosztów zryczałtowanych i uwzględnić w kosztach etapu III.

Pytanie 25
Prosimy o odpowiedź, w jaki sposób należy zabezpieczyć krawędź przy klatce schodowej B w poziomie 1. Piętra.
Odpowiedź
Krawędź należy zabezpieczyć listwą z profilu aluminiowego mocowanego na śruby w kształcie litery L.

Pytanie 26
Prosimy o potwierdzenie ilości drzwi Dw 1. W zestawieniu podano 17 szt., na rzutach odnaleziono szt. 16.
Odpowiedź
Powinno być 13 szt.
Zmiana ujęta w modyfikacji SIWZ z 23.08.2013..

Pytanie 27

Prosimy o potwierdzenie ilości drzwi Dw 1 A. W zestawieniu podano 8 szt., na rzutach odnaleziono szt. 7.
Odpowiedź
Powinno być 6 szt.
Zmiana ujęta w modyfikacji SIWZ z 23.08.2013.

Pytanie 28
Prosimy o potwierdzenie ilości drzwi Dw 1 B. W zestawieniu podano 8 szt., na rzutach odnaleziono szt. 7.
Odpowiedź
Powinno być 4 szt.
Zgodnie z „Przedmiarem-roboty budowlane” poz. 6.3

Pytanie 29
Prosimy o potwierdzenie ilości drzwi Dw 3 B. W zestawieniu podano 11 szt., na rzutach odnaleziono szt. 10.
Odpowiedź
Powinno być 7 szt.
Zmiana ujęta w modyfikacji SIWZ z 23.08.2013.

Pytanie 30
Prosimy o potwierdzenie ilości drzwi Dw 4. W zestawieniu podano 1 szt., na rzutach odnaleziono 2 szt.
Odpowiedź
Powinna być 1 szt.
Zgodnie z „Przedmiarem-roboty budowlane” poz. 6.11

Pytanie 31
Prosimy o potwierdzenie ilości drzwi Dw 7. W zestawieniu podano 2 szt., na rzutach odnaleziono 1 szt.
Odpowiedź
Powinna być 1 szt.
Zgodnie z „Przedmiarem-roboty budowlane” poz. 6.15

Pytanie 32
Prosimy o potwierdzenie ilości okien O12A. W zestawieniu stolarki podano 6 szt., natomiast na rysunku (Rzut piętra +1 budynku) pokazano 1 szt. okna O12A.
Odpowiedź
Powinna być 1 szt.
Wycenić zgodnie z „Przedmiarem uzupełniającym 3” poz. 1, który zostanie dodany wraz z modyfikacją SIWZ z dnia 23.08.2013 i uwzględnić w kosztach etapu I.

Pytanie 33
Prosimy o potwierdzenie ilości okien O12. W zestawieniu stolarki podano 6 szt., natomiast na rzutach budynku pokazano 5 szt.
Odpowiedź
Powinno być 5 szt.
Zmiana ujęta w modyfikacji SIWZ z 23.08.2013.

Pytanie 34
Prosimy o wyjaśnienie czy w przedmiarze należy uwzględnić okno O12 A, które występuje w zestawieniu stolarki, a nie zostało ujęte w przedmiarze inwestorskim .
Odpowiedź
Należy uwzględnić 1 szt. okna O12A.
Przedmiar zostanie dodany wraz z modyfikacją SIWZ z dnia 23.08.2013.
Wycenić zgodnie z „Przedmiarem uzupełniającym 3” poz. 1 i uwzględnić w kosztach etapu I.

Pytanie 35
Prosimy o wyjaśnienie czy w przedmiarze należy uwzględnić okno O18, które występuje w zestawieniu stolarki, a nie została ujęta w przedmiarze inwestorskim .
Odpowiedź
Należy uwzględnić 1 szt. okna O18.
Przedmiar zostanie dodany wraz z modyfikacją SIWZ z dnia 23.08.2013.
Wycenić zgodnie z „Przedmiarem uzupełniającym 3” poz. 2 i uwzględnić w kosztach etapu I.

Pytanie 36
Prosimy o wyjaśnienie czy w przedmiarze należy uwzględnić okno O20 A, które występuje w zestawieniu stolarki , a nie została ujęta w przedmiarze inwestorskim .
Odpowiedź
Należy uwzględnić 1 szt. okna O20A.
Przedmiar zostanie dodany wraz z modyfikacją SIWZ z dnia 23.08.2013.
Wycenić zgodnie z „Przedmiarem uzupełniającym 3” poz. 3 i uwzględnić w kosztach etapu I

Pytanie 37
Prosimy o wyjaśnienie czy w przedmiarze należy uwzględnić okno O21, które występuje w zestawieniu stolarki , a nie została ujęta w przedmiarze inwestorskim .
Odpowiedź
Należy uwzględnić 1 szt. okna O21.
Przedmiar zostanie dodany wraz z modyfikacją SIWZ z dnia 23.08.2013.
Wycenić zgodnie z „Przedmiarem uzupełniającym 3” poz. 4 i uwzględnić w kosztach etapu I.

Pytanie 38
Prosimy o wyjaśnienie czy w przedmiarze należy uwzględnić Dw 14, , które występują w zestawieniu stolarki, , a nie została ujęta w przedmiarze inwestorskim .
Odpowiedź
Należy uwzględnić 1 szt. drzwi Dw14.
Przedmiar zostanie dodany wraz z modyfikacją z dnia 23.08.2013.
Wycenić zgodnie z „Przedmiarem uzupełniającym 4” poz. 1 i uwzględnić w kosztach etapu III.

Pytanie 39
Prosimy o odpowiedź, czy w przedmiarze należy uwzględnić Dw 15, które występują w zestawieniu stolarki, , a nie została ujęta w przedmiarze inwestorskim .
Odpowiedź
Należy uwzględnić 1 szt. drzwi Dw15.
Przedmiar zostanie dodany wraz z modyfikacją z dnia 23.08.2013.
Wycenić zgodnie z „Przedmiarem uzupełniającym 4” poz. 2 i uwzględnić w kosztach etapu III.

Pytanie 40
Prosimy o sprecyzowanie następujących parametrów przegród akustycznych składanych: parkowanie ścian (czy boczne, czy w osi), akustyka (42 dB lub 47 dB, użyte płyty – w podstawowej klasie czy niezapalne, czy ściany mają być wyposażone w element drzwiowy.
Odpowiedź
Parkowanie ścian boczne. Parametry akustyczne przegrody są umieszczone w zestawieniu i muszą spełniać parametr izolacyjności akustycznej Rw>45dBA, czyli płyty o tłumieniu 47dB będą spełniały ten wymóg. Płyty w konstrukcji odporności ogniowej EI30. Ściana nie musi być wyposażona w element drzwiowy (wg zestawienia).

Pytanie 41
Prosimy o odpowiedź, jakiego koloru mają być wykonane drzwi Dw1, Dw9, Dw1a, Dw1b, Dw9- zgodnie z zestawieniem stolarki RAL 7047, czy z zapisem w przedmiarze kolor- stary dąb.
Odpowiedź
DW1 - RAL7047
DW1a - RAL7047
DW1b - RAL7047
DW9 - RAL7047

Pytanie 42
Prosimy o odpowiedź, jakiego koloru mają być wykonane drzwi Dw12, Dw12a, Dw1a, Dw1b, Dw9- zgodnie z zestawieniem stolarki mahoń, czy z zapisem w przedmiarze kolor- stary dąb.
Odpowiedź
Dw12 - RAL7047
DW12a - RAL7047
DW1a - RAL7047
DW1b - RAL7047
DW9 - RAL7047

Pytanie 43
Prosimy o sprecyzowanie które z okien mają być wykonane jako „Dymowe”. Według zestawienia stolarki okno O10 jest dymowe, a O 11 nie, natomiast przedmiar wskazuje odwrotne przypasowanie.
Odpowiedź
Okna dymowe to okno O10, zmiana zostanie ujęta w modyfikacji SIWZ z dnia 23.08.2013.

Pytanie 44
Prosimy o odpowiedź czy okno O19 ma być dymowe (w przedmiarze jest, w zestawieniu stolarki nie).
Odpowiedź
Okna O19 nie są oknami dymowymi, zmiana zostanie ujęta w modyfikacji SIWZ z dnia 23.08.2013.

Pytanie 45
Prosimy o odpowiedź czy stolarkę należy wycenić zgodnie z zestawieniem stolarki, czy zgodnie ze specyfikacją techniczną. W zestawieniu stolarki występują drzwi z aluminium, natomiast w punkcie 2.9 Specyfikacji Technicznej podano informację o drzwiach z PCV.
Odpowiedź
Stolarkę należy wycenić zgodnie z zestawieniem stolarki. Drzwi aluminiowe jak w zestawieniu stolarki.

Pytanie 46
Prosimy o odpowiedź czy w wycenie należy uwzględniać wykonanie tablicy informacyjnej z opisem historii miejsca na elewacji budynku. Jeżeli tak prosimy o przekazanie parametrów technicznych.
Odpowiedź
Tak, wykonanie tablicy należy uwzględnić w wycenie Etapu IV. Zamawiający dokona modyfikacji siwz poprzez dodanie w Rozdziale XIV SIWZ punkt 4) podpunkt 4 litera a), punktu b. Tablica informacyjna. Należy uwzględnić wykonanie tablicy STAL KORIEN o gr. 11 mm z frezowanymi literami na wylot mocowana na kotwy.
Koszt tablicy informacyjnej należy uwzględnić w wycenie w pozycji nr 12 – w Tabeli kosztów zryczałtowanych i uwzględnić w kosztach etapu IV.

Pytanie 47
Prosimy o przekazanie zestawienia krat przeznaczonych do usunięcia oraz do konserwacji. Prosimy o rysunki krat, które należy uwzględnić w wycenie.
Odpowiedź
Wyburzeniu ulegają wszystkie kraty.

Pytanie 48
Prosimy o podanie zestawienia zieleni przeznaczonej do usunięcia z okolic budynku.
Odpowiedź
Zgodnie z punktem 1 podpunkt1) modyfikacji SIWZ z dnia 21.08.2013. wskazany w pytaniu zakres prac nie stanowi przedmiotu zamówienia.

Pytanie 49
Prosimy o odpowiedź czy konieczne będzie poniesienie opłat w celu przeprowadzenia wycinki zieleni.
Odpowiedź
Nie będzie takiej konieczności.

Pytanie 50
Prosimy o odpowiedź czy w wycenie należy uwzględnić pozycje: stopnie kominiarskie, daszek stalowy ocynkowany (dla zamknięcia szachtów), kratki napowietrzające co 150 cm w podbiciu okapu oraz kształtkę ceramiczną w pobliżu kalenicy z siatką przeciwko owadom.
Odpowiedź
W wycenie należy uwzględnić pozycje:
- Stopnie kominiarskie,
- Daszek stalowy ocynkowany,
- Kratki napowietrzające co 150cm w podbiciu okapu oraz kształtkę ceramiczną w pobliżu kalenicy z siatką przeciwko owadom.
Wycenę należy uwzględnić w wycenie w pozycji nr 4 – w Tabeli kosztów zryczałtowanych i uwzględnić w kosztach etapu I.

Pytanie 51
Prosimy podać parametry (kolor) wykładzin PCV.
Odpowiedź
Kolory będą ustalane na etapie wykonawstwa.

Pytanie 52
W przedmiarze inwestorskim uwzględniono wykonanie podkładu z B-10 na gruncie w POM. Piwnicznych, izolację przeciwwilgociową oraz izolację termiczną, nie uwzględniono natomiast wykonania warstw wyrównawczych z zaprawy. Czy należy ująć w wycenie wykonanie warstw wyrównawczych z zaprawy?
Odpowiedź
Należy ująć w wycenie wykonanie warstw wyrównawczych z zaprawy. Wykonanie warstw wyrównawczych należy ująć wg „Przedmiaru uzupełniającego 5” i uwzględnić w kosztach etapu II.

Pytanie 53
Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób należy wykonać posadzkę na gruncie. W konstrukcji przyjęto płytę fundamentową gr. 20 cm, nie pokazano warstw, na których ma zostać wylana płyta, natomiast na rysunkach architektonicznych, nie pokazano płyty fundamentowej tylko warstwę z B-10 na ułożoną na zagęszczonym gruncie, izolację oraz warstwy wyrównujące gr. 8 cm+ wykończenia; W jaki sposób należy wycenić posadzkę w piwnicy- jakie warstwy przyjąć;
Odpowiedź
Należy przyjąć warstwy:
10cm wylewka cementowa zbrojona antyskurczowo,
2x papa termozgrzewalna,
30 cm płyta żelbetowa,
10 cm chudy beton,
Podsypka z piasku drobnego zagęszczona do ID=0,6.

Pytanie 54
Prosimy o przekazanie poprawionych opisów warstw posadzkowych, pokazanych na rys. PW/A/07. Zapisy O4, O5, O6; dla piwnicy, parteru i 1. Piętra;
Odpowiedź
04
Demontaż istniejącej wykładziny PCV
Istniejąca wylewka cementowa do demontażu
Wykładzina PCV na klej 2mm
Izolacja – Folia w płynie
Istniejący Strop Kleina
Malowanie lub tynkowanie 2cm stalowych elementów konstrukcji do odporności ogniowej EI60
05
Demontaż istniejącej wykładziny PCV
Istniejąca wylewka cementowa do demontażu
Wykładzina PCV na klej 2mm
Wylewka betonowa
Izolacja
Istniejący strop Kleina
Wełna mineralna
Folia paroizolacyjna
Płyta DFH2 2x1,25cm
Pustka
Sufit podwieszony rastrowy 3cm
06
Wykładzina PCV na klej 2mm
Styropian EPSP 200 10cm
Wylewka cementowa 1 cm
Izolacja- folia w płytnie
Płyta żelbetowa wg projektu konstrukcji
2x płyta DFH2 na ruszcie stalowym

Pytanie 55
Prosimy o odpowiedź, jaką ilość płytek granitowych należy przyjąć do wyceny czy zgodnie z dokumentacją ok. 350m2, czy zgodnie z przedmiarem 118,12 m2;
Odpowiedź
Należy przyjąć ilość zgodnie z dokumentacją, zmiana zostanie ujęta w modyfikacji SIWZ z dnia 23.08.2013.

Pytanie 56
Prosimy o odpowiedź, jaką ilość tynków należy przyjąć do wyceny czy zgodnie z dokumentacją ok. 1350m2 (ściany i sufity), czy zgodnie z przedmiarem ok. 3 700 m2;
Odpowiedź
Należy przyjąć zgodnie z poz. 8.9 i 8.10 przedmiaru „Przedmiar – roboty budowlane”.

Pytanie 57
Prosimy o odpowiedź, jaką ilość docieplenia (bloczkami klimatycznymi) na ścianach i stropach należy przyjąć do wyceny czy zgodnie z dokumentacją ok. 2000m2 czy zgodnie z przedmiarem ok. 548,83 m2;
Odpowiedź
Należy przyjąć ilość zgodnie z dokumentacją, zmiana zostanie ujęta w modyfikacji SIWZ z dnia 23.08.2013.

Pytanie 58
Prosimy o przekazanie rysunków wymienionych w opisie technicznym, które nie zostały przekazane w dokumentacji przetargowej :
PW/A/15 Rzut piwnicy -rzut sufitów podwieszonych 1:100
PW/A/16 Rzut parteru -rzut sufitów podwieszonych 1:100
PW/A/17 Rzut pietra +1 -rzut sufitów podwieszonych 1:100
PW/A/18 Rzut poddasza -rzut sufitów podwieszonych 1:100
Odpowiedź
W/w rysunki zostaną dodane wraz z modyfikacją SIWZ z dnia 23.08.2013.

Pytanie 59

Prosimy o odpowiedź czy kanały wentylacyjne należy zaizolować matami z pianki o grubości 40 mm ( kauczuk syntetyczny) o zamkniętych porach czy też wełną mineralną z folią aluminiową.
Odpowiedź
Z uwagi na lepszy współczynnik izolacyjności oraz dobre parametry akustyczne przy dużo mniejszej grubości w stosunku do wełny warstwy izolacji, należy zastosować do izolacji kanałów wentylacyjnych wewnętrznych maty z pianki kauczukowej.

Pytanie 60
Prosimy o uściślenie w jaki sposób należy wykończyć schody zewnętrzne oraz mury oporowe, które należy zgodnie z odpowiedziami uwzględnić w wycenie. Czy na murkach oporowych należy uwzględnić balustrady? Jeśli tak to prosimy o podanie rodzaju materiału z jakiego mają zostać wykonane balustrady oraz ewentualna okładzina ścienna i podłogowa.
Odpowiedź
Zgodnie z punktem 1 podpunkt 1) modyfikacji SIWZ z dnia 21.08.2013. wskazany w pytaniu zakres prac nie stanowi przedmiotu zamówienia. Nie przewiduje się wykonania barierek oraz wykończenia powierzchni ścian i płyt poziomych.

Z poważaniem, 
Prezes Stowarzyszenia
Alicja Zołotucho


Szczecin, 23.08.2013 r.

Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu

Dotyczy: pytań do siwz w postępowaniu na: „Przebudowę budynku Kontrasty wraz ze zmianą sposobu użytkowania”

Zamawiający, na podstawie Rozdziału IX pkt. 13 Specyfikacji Istotnych Warunków, dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w następującym zakresie:
Modyfikacja  SIWZ 

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część siwz. Pozostałe zapisy siwz pozostają niezmienione.

Załączniki:
Przedmiar uzupełniający 1
Przedmiar uzupełniający 2
Przedmiar uzupełniający 3
Przedmiar uzupełniający 4
Przedmiar uzupełniający 5
Przedmiar uzupełniający 6
Przedmiar uzupełniający 7
Wr PW sufit rzut parteru
Wr PW sufit rzut piętra 1
Wr PW sufit rzut poddasza
Wr PW sufit rzut podpiwniczenia
Zestawieie i dane techniczne poręcze NPS
Tabela kosztów zryczałtowanych 
Specyfikacja techniczna lada recepcyjna 


Z poważaniem, 
Prezes Stowarzyszenia 
Alicja Zołotucho
Szczecin, 23.08.2013 r.

Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu

Dotyczy: pytań zadanych podczas wizji lokalnej

Pytanie 1
Prosimy o odpowiedź czy wywóz i utylizację foteli (sala kinowa) należy uwzględnić w wycenie?
Odpowiedź
Wywóz i utylizację foteli z sali kinowej należy uwzględnić w wycenie jako koszt etapu I.

Pytanie 2
W części widocznej poddasza widać płyty eternitowe, czy wywóz i utylizację tych płyt należy uwzględnić w wycenie?
Odpowiedź
Wywóz i utylizację płyt eternitowych należy uwzględnić w wycenie jako koszt etapu I.

Pytanie 3
Proszę odpowiedzieć na pytanie czy płyty pł2 do pł8 należy uwzględnić w wycenie?
Odpowiedź
Wykonanie płyt PŁ2-Pł-8 należy uwzględnić w wycenie jako koszt etapu I.

Pytanie 4
Czy demontaż sufitów podwieszanych na parterze i na piętrze należy ująć w wycenie?
Odpowiedź
Demontaż sufitów podwieszanych na parterze i na piętrze należy uwzględnić w wycenie jako koszt etapu I.

Pytanie 5
Proszę podać materiał z jakiego powinna zostać wykonana balustrada przy schodach – front budynku.
Odpowiedź
Balustrady zewnętrzne należy wykonać ze stali nierdzewnej.

Pytanie 6
Proszę wskazać wg jakiego wzoru należy odtworzyć kraty na zewnątrz, proszę udostępnić rysunek krat parteru we wszystkich oknach.
Odpowiedź
Kraty należy przewidzieć jedynie w oknach przyziemia i będą one odwzorowaniem krat wykonanych z prętów (istniejących w oknach na I piętrze) tworzących wzór w romby.

Pytanie 7
Prosimy o odpowiedź na pytanie czy uwzględniać przy wycenie rozbiórkę podłogi drewnianej na parterze.
Odpowiedź
Demontaż podłogi drewnianej na parterze należy uwzględnić w wycenie jako koszt etapu I.

Pytanie 8
Czy szprosy mogą być naklejone czy muszą być konstrukcyjne?
Odpowiedź
Szprosy w oknach należy wykonać jako konstrukcyjne.

Pytanie 9
Czy rozbiórkę „kabiny operatora” na I piętrze należy uwzględnić w wycenie?
Odpowiedź
Rozbiórkę „kabiny operatora” na I piętrze należy uwzględnić w wycenie jako koszt etapu I.

Pytanie 10
Czy pochylnia do budynku ma zostać wykonana w pierwszym etapie prac?
Odpowiedź
Należy przewidzieć wykonanie pochylni do wejścia do budynku w pierwszym etapie prac.

Pytanie 11
Czy obiekt ma być zabezpieczony kratami czy roletami antywłamaniowymi?
Odpowiedź
Przewiduje się zabezpieczenie okien przyziemia kratami stalowymi.

Pytanie 12
Na którym etapie mają być wykonane prace związane z podbitką i końcówkami krokwi (czy na etapie wykonania elewacji czy przy pracach związanych z remontem dachu)
Odpowiedź
Prace związane z podbitką należy przewidzieć do wykonania przy pracach elewacyjnych.

Pytanie 13
Czy istnieje możliwość udostępnienia inwentaryzacji obiektu.
Odpowiedź
Inwentaryzacja budynku może zostać udostępniona do wglądu.

Pytanie 14
Na którym etapie prac maja być wykonane instalacje niskoprądowe.
Odpowiedź
Prace te należy wykonać przed wykończeniem wewnętrznym budynku (tynki ,sufity podwieszane, malowanie)
Z poważaniem, 
Prezes Stowarzyszenia
Alicja Zołotucho
Szczecin, 28.08.2013 r.
Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu

PYTANIA 7

Dotyczy: pytań do siwz w postępowaniu na: „Przebudowę budynku Kontrasty wraz ze zmianą sposobu użytkowania”

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści siwz. Zgodnie z Rozdziałem IX pkt. 9 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1
W zapisach SIWZ stwierdzamy sprzeczności:
- w Rozdziale V „Wykluczenie wykonawcy z postępowania. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Wymagane dokumenty” w punkcie 4.4 Zamawiający wymaga złożenia kosztorysów ofertowych (wycenione Przedmiary Robót) sporządzonych na podstawie przedmiarów robót znajdujących się w Załączniku nr 6 do siwz
- jednocześnie w Rozdziale X „Sposób obliczenia ceny oferty” widnieją zapisy:
1. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe.
4. Załączone do siwz przedmiary robót nie są podstawą do sporządzenia przez Wykonawcę wyceny, a mają jedynie charakter pomocniczy, informacyjny. Wobec powyższego mogą występować rozbieżności pomiędzy ilością i zakresem prac wykazanych w załączonych przedmiarach robót, a ilością i zakresem prac do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz opisu przedmiotu zamówienia.
8. Cena oferty jest ceną przeniesioną z wycenionych przedmiarów robót znajdujących się w Załączniku nr 6 do siwz – Dokumentacja techniczna.
Załączona dokumentacja techniczna obejmuje swym zakresem znacznie szerszy zakres niż roboty ujęte w przedstawionych przedmiarach .
Przedmiary nie obejmują między innymi :
• rozbiórek obiektów gospodarczych
• zagospodarowania terenu – robót nawierzchniowych, ogrodzenia, śmietnika, zieleni
• wykonania elementów wokół budynku – schodów zewnętrznych, pochylni dla niepełnosprawnych ,studzienek przyokiennych
• dostawy i montażu dźwigu dla niepełnosprawnych
• wymiany i uzupełnienia fragmentów stropów w budynku
• rozbieżności w ilości stolarki okiennej między projektem, a przedmiarem
• wymiany obróbek blacharskich na elewacji
• renowacji krat okiennych
W ROZDZIALE XIV „Opis przedmiotu zamówienia” w punkcie 4 Zamawiający dokonuje podziału prac w oparciu o załączone przedmiary, które nie wyczerpują wszystkich robót niezbędnych do wykonania prac zgodnie z projektem będącym podstawą realizacji zadania.
W związku z powyższym wnosimy o dokonanie modyfikacji w zapisach SIWZ eliminujących niejednoznaczności i sprzeczności oraz dokładnym sprecyzowaniu zakresu prac i sposobu opracowania kosztorysów ofertowych mających być załącznikiem do oferty.
W konsekwencji wnioskujemy również o wydłużenie terminu składania ofert.
Odpowiedź 1
Odpowiedź na pytanie była przedmiotem modyfikacji siwz.

Pytanie 2
W dokumentacji projektowej występuje zagospodarowanie terenu, natomiast nie ma tej pozycji w przedmiarach jak również w wyszczególnionych etapach prac do wykonania. Proszę o udzielenie informacji czy te prace są wyłączone z postępowania objętego przetargiem.
W przedmiarze budowlanym dział 10 poz. 21 i 22 są zerowe, proszę o wyjaśnienie tej sprawy.
Odpowiedź 2
Odpowiedź na pytanie była przedmiotem modyfikacji siwz.


Z poważaniem,
Prezes Stowarzyszenia
Alicja Zołotucho
Szczecin, 28.08.2013 r.

Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu

Dotyczy: pytań do siwz w postępowaniu na: „Przebudowę budynku Kontrasty wraz ze zmianą sposobu użytkowania”

Zamawiający, na podstawie Rozdziału IX pkt. 13 Specyfikacji Istotnych Warunków, dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w następującym zakresie:
Modyfikacja SIWZ


Z poważaniem, 
Prezes Stowarzyszenia
Alicja Zołotucho

Uwagi:
Szczecin, 30.09.2013.


Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo Tęcza w Szczecinie
al. Bohaterów Warszawy 27b, 70-340 Szczecin
www.tecza.org.pl
e-mail: tecza@tecza.org.pl
tel./ fax. 91 484 30 72

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, iż Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” w Szczecinie w dn. 30.09.2013 r. unieważniło postępowanie prowadzone z zachowaniem zasady konkurencji w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty na :

„Przebudowę budynku Kontrasty wraz ze zmianą sposobu użytkowania”

Projekt współfinansowany przez:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Gminę Miasto Szczecin,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

W Rozdziale XIII pkt. 1 ppkt 3) siwz Zamawiający zastrzegł, iż w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od zamawiającego (w szczególności w przypadku nieuzyskania dofinansowania w kwocie niezbędnej do sfinansowania przedmiotu zamówienia), powodujących że podpisanie umowy z wykonawcą nie leży w jego interesie, zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn i odstąpienia od zawarcia umowy na każdym etapie postępowania.

W niniejszym postępowaniu oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza i może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W konsekwencji Zamawiający informuje, iż unieważnia ww. postępowanie.


Z poważaniem
Alicja Zołotucho
PREZES
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 28.08.2013, 20:31
Dokument oglądany razy: 1019
Przetarg usuniety
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Michalina Dobrogowska-Ferlas
Publikacja dnia: 28.08.2013, 20:31
Termin: 02.09.2013, 12:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 
Biuletyn Informacji Publicznej: bip.gov.pl