Niepodlegające Ustawie

ZDSO - 5 - Przebudowa budynku Kontrasty wraz ze zmianą sposobu użytkowania

Dokument usunięty dnia 10.07.2014
powód: Przedawnienie ogłoszenia
Szczecin, 01.08.2013
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo Tęcza w Szczecinie
al. Bohaterów Warszawy 27b, 70-340 Szczecin
www.tecza.org.pl
e-mail: tecza@tecza.org.pl
tel./ fax. 91 484 30 72OGŁOSZENIESzanowni Państwo,

niniejszym informujemy, iż Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” w Szczecinie w dn. 01.08.2013 r. rozpoczęło postępowanie prowadzone z zachowaniem zasady konkurencji w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty na :

„Przebudowę budynku Kontrasty wraz ze zmianą sposobu użytkowania”

Projekt współfinansowany przez:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Gminę Miasto Szczecin,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.


Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 ze zm.)

W załączeniu szczegółowe warunki przedmiotowego postępowania.                                                                                                Z poważaniem,
                                                                                                Alicja Zołotucho
Załączniki:

SIWZ.pdf
Zalaczniki_1-5,7.rar
Załącznik 6:
PDF_PW_Wawrzyniaka_wewnetrzne_2015_11_2012_1.rar
PDF_PW_Wawrzyniaka_wewnetrzne_2015_11_2012_2.rar
PDF_PW_Wawrzyniaka_wewnetrzne_2015_11_2012_3.rar
PDF_PW_Wawrzyniaka_zewnetrzne_2015_11_2012.rar
Wr_ELEWACJE_WSCH_ZACH.pdf
Wr_opis_projektu_wykonaw.pdf
Wr_PRZEKROJE.pdf
Wr_PW_BUDYNEK_C.pdf
Wr_PW_BUD_B_PRZEBUD_D_ROZB_.pdf
Wr_PW_DET_OGRODZENIE_MUR.pdf

Wr_PW_ELEW_POLUDNIOWA.pdf
Wr_PW_ELEW_POLNOCNA.pdf
Wr_PW_ELEW_WSCH_ZACH.pdf
Wr_PW_PL_KOORDYNACYJNA.pdf
/Wr_PW_PRZEKROJE.pdf
Wr_PW_RZUT_DACHU.pdf
Wr_PW_RZUT_PARTERU.pdf
Wr_PW_RZUT_PIETRA.pdf
Wr_PW_RZUT_PODDASZA.pdf
Wr_PW_RZUT_PODPIWNICZENIA.pdf
Wr_PW_ZAGOSPODAROWANIE.pdf
Wr_PW_ZEST_STOL_DRZWIOWEJ.pdf
Wr_PW_ZEST_STOL_OKIENNEJ_DRZW_ZEW.pdf
Wr_RZUT_DACHU.pdf
Wr_RZUT_PARTERU.pdf
Wr_RZUT_PIETRA.pdf
Wr_RZUT_PODDASZA.pdf
Wr_RZUT_PODPIWNICZENIA.pdf
Wr_ZAGOSPODAROWANIE.pdf
Wr_PRZEKROJE.pdf
Wr_ELEWACJE_WSCH_ZACH.pdf
Sytuacja_terenu.pdf
Rzut_piwnicy_instalacje_elektryczne.pdf
Rzut_parteru_nstalacje_elektryczne.pdf
Rzut_pietra_instalacje_elektryczne.pdf
Rzut_poddasza_instalacje_elektryczne.pdf
Rzut_dachu_instalacja_odgromowa.pdf

Rzut_piwnicy_oswietlenie.pdf
Rzut_parteru_oswietlenie.pdf
Rzut_pietra_oswietlenie.pdf
EKSPERTYZA_TECHNICZNA_WAWRZYNIAKA.pdf
INSTALACJE_ELEKTRYCZNE.rar
INSTALACJE_SANITARNE_1.rar
INSTALACJE_SANITARNE_2.rar
INSTALACJE_SANITARNE_3.rar
INSTALACJE_SANITARNE_4.rar

INSTALACJE_TELEINFORMATYCZNE.rar
INSTALACJE_TELETECHNICZNE.rar
Opi_tech_specyfikacja.rar
INWENTARYZACJA_ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA.rar
PROGRAM_PRAC_KONSERWATORSKICH.rar
KONSTRUKCJA_1.rar
KONSTRUKCJA_2.rar
EKSPERTYZA_TECHNICZNA_WAWRZYNIAKA.pdf
Przedmiar-elewacja.pdf
Przedmiar-instal_slaboprad.pdf
Przedmiar-inst_c_o_i_c_t.pdf
Przedmiar-inst_wod-kan.pdf
Przedmiar-oswietlenie_wewnetrzne.pdf
Przedmiar-przylkabl_i_osw_zewn.pdf
Przedmiar-przylacza_wod-kan.pdf
Przedmiar-roboty_budowlane.pdf

Przedmiar-termomodernizacja.pdf
Przedmiar-wentylacja_mech.pdf
Przedmiar-wewn_inst_elektr.pdf
Przedmiar_Teleinformatyka.pdf
ST-01.pdf
ST-03A.pdf
ST-03B.pdf
ST-04.pdf
ST-05.pdf
ST-06.pdf


PYTANIA I ODPOWIEDZISzczecin, 5.08.2013 r.
Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu

Dotyczy: pytań do siwz w postępowaniu na: „Przebudowę budynku Kontrasty wraz ze zmianą sposobu użytkowania”

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści siwz. Zgodnie z Rozdziałem IX pkt. 9 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1
Zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie następujących kwestii:
Czy Inwestor uzna za spełniony warunek umieszczony w SIWZ - Rozdział V pkt.2p.pkt.2, jeżeli Wykonawca w ciągu ostatnich pięciu lat wykonał remont i przebudowę obiektu użyteczności publicznej, obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków ale jako obiekt historyczny jest objęty ochroną konserwatorską na mocy wykazu Gminnej Ewidencji Zabytków na podstawie art.7 ustawy z dnia 18 marca 2010 (DZU z 2010 r, Nr 75 poz. 474). Obiekt ujęty jest również w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków. Powyższe udokumentowane jest w piśmie Urzędu Miasta z dnia 2012.10.15 podpisanym przez Miejskiego Konserwatora Zabytków (SKANY W ZAŁĄCZENIU).

Odpowiedź 1
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na etapie oceny ofert.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w zakresie objętym pytaniem dokona modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 2

Proszę o wyjaśnienie dotyczące SIWZ w kwestii posiadanego doświadczenia. Moja firma posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju prac, wykonaliśmy między innymi remont budynku Prokuratury w Szczecinie na kwotę 7000000 zł oraz remont budynku w Świnoujściu na kwotę 4200000 zł. Oba te budynku znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej, czy takie referencje będą przez Państwa uznane?

Odpowiedź 2
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na etapie oceny ofert.

Z poważaniem,
Prezes Stowarzyszenia
Alicja ZołotuchoSzczecin, 5.08.2013 r.

Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu

Dotyczy: pytań do siwz w postępowaniu na: „Przebudowę budynku Kontrasty wraz ze zmianą sposobu użytkowania”

Zamawiający, na podstawie Rozdziału IX pkt. 13 Specyfikacji Istotnych Warunków, dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w następującym zakresie:

1. W Rozdziale V siwz pk2 2 ppkt 2) otrzymuje następującą treść:

„2) posiadania wiedzy i doświadczenia.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 1 robotę budowlaną podobną do objętej przedmiotem zamówienia.
Za jedną robotę budowlaną podobną zamawiający uzna: wykonanie przebudowy lub rozbudowy obiektu budowlanego – budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi (z wyłączeniem budynku mieszkalnego jednorodzinnego), objętego ochroną konserwatorską na mocy wpisu do rejestru zabytków lub Gminnej Ewidencji Zabytków, zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568), o kubaturze minimum 3 500 m3 i wartości wykonanych robót nie mniejszej niż 2.000.000.00 PLN brutto. (słownie: dwa miliony złotych).

Zamawiający uwzględni tylko zadania zakończone (odebrane protokołem odbioru końcowego).
Zamawiający wymaga, aby niniejsza robota budowlana była wykonana w ramach jednego zamówienia (umowy). Niedopuszczalne jest łączenie kilku robót o mniejszym zakresie w celu wykazania spełniania postawionego warunku.

Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunku:
a) oświadczenie według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej siwz.
a) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (prace podobne), wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej siwz,
b) dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – np. referencje potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.”

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część siwz. Pozostałe zapisy siwz pozostają niezmienione.

  z poważaniem,
    Prezes Stowarzyszenia
     Alicja ZołotuchoSzczecin, 8.08.2013 r.

Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu

Dotyczy: pytań do siwz w postępowaniu na: „Przebudowę budynku Kontrasty wraz ze zmianą sposobu użytkowania”

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści siwz. Zgodnie z Rozdziałem IX pkt. 9 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1

Ze względu na duży zakres prac do kosztorysowania zwracam się z prośbą o udostępnienie przedmiarów robót w wersji ath. Jest to praktyka stosowana przez wielu inwestorów (m.in. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny) ułatwiająca w znaczący sposób wycenę prac.

Odpowiedź 1
Zamawiający nie przewiduje udostępnienia przedmiarów robót w wersji ath.


Z poważaniem,
Prezes Stowarzyszenia
Alicja ZołotuchoSzczecin, 12.08.2013 r.

Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu

Dotyczy: pytań do siwz w postępowaniu na: „Przebudowę budynku Kontrasty wraz ze zmianą sposobu użytkowania”

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści siwz. Zgodnie z Rozdziałem IX pkt. 9 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1
Prosimy o wyznaczenie terminu wizji lokalnej.

Odpowiedź 1
Wszyscy zainteresowani wykonawcy mogą zapoznać się ze stanem budynku Kontrastów w środę, 14 sierpnia 2013 w godz. 12:00-15:00

Z poważaniem,
Prezes Stowarzyszenia
Alicja Zołotucho


Szczecin, 13.08.2013r.
Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu

Dotyczy: pytań do siwz w postępowaniu na: „Przebudowę budynku Kontrasty wraz ze zmianą sposobu użytkowania”

Zamawiający, na podstawie Rozdziału IX pkt. 13 Specyfikacji Istotnych Warunków, dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w następującym zakresie:

1. Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium. Ilekroć w siwz występuje data 19.08.2013 r. zastępuje się ją datą 23.08.2013 r.

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część siwz. Pozostałe zapisy siwz pozostają niezmienione.
Z poważaniem,
Prezes Stowarzyszenia
Alicja Zołotucho


Szczecin, 14.08.2013r.
Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu


Dotyczy: pytań do siwz w postępowaniu na: „Przebudowę budynku Kontrasty wraz ze zmianą sposobu użytkowania”

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści siwz. Zgodnie z Rozdziałem IX pkt. 9 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1
Spełniamy wszystkie warunki SIWZ jednak wystąpił problem wynikający nie z naszej winy – Zakład Ubezpieczeń Społecznych ze względu na okres urlopowy oraz występujące dnia 15.08.2013 r. święto, które jest dniem wolnym od pracy może nie zdążyć wystawić nam zaświadczenia potwierdzającego, że nie zalegamy w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
1. Czy możemy złożyć ofertę bez w/w zaświadczenie a w chwili wydania go przez ZUS dołączyć je do oferty?
2. Czy brak tego zaświadczenia spowoduje wykluczenie naszej oferty z postępowania a co gorsza przepadek wadium?

Odpowiedź 1
Zgodnie z Rozdziałem V pkt 1 ppkt. 4) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę.
Zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2 , lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w 1, 2 lub 3, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
Zgodnie z Rozdziałem VIII pkt. 7 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) spowodował, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie.
Z poważaniem,
Prezes Stowarzyszenia
Alicja ZołotuchoSzczecin, 20.08.2013r.
Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu
Dotyczy: pytań do siwz w postępowaniu na: „Przebudowę budynku Kontrasty wraz ze zmianą sposobu użytkowania”
Zamawiający, na podstawie Rozdziału IX pkt. 13 Specyfikacji Istotnych Warunków, dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w następującym zakresie:
1. Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium. Ilekroć w siwz występuje data 19.08.2013 r. zastępuje się ją datą 30.08.2013 r.

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część siwz. Pozostałe zapisy siwz pozostają niezmienione.

Z poważaniem,
Prezes Stowarzyszenia
Alicja Zołotucho

Szczecin, 20.08.2013r.
PROTOKÓŁ WIZJI LOKALNEJ 


Uwagi:
Szczecin, 30.09.2013.


Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo Tęcza w Szczecinie
al. Bohaterów Warszawy 27b, 70-340 Szczecin
www.tecza.org.pl
e-mail: tecza@tecza.org.pl
tel./ fax. 91 484 30 72

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, iż Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” w Szczecinie w dn. 30.09.2013 r. unieważniło postępowanie prowadzone z zachowaniem zasady konkurencji w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty na :

„Przebudowę budynku Kontrasty wraz ze zmianą sposobu użytkowania”

Projekt współfinansowany przez:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Gminę Miasto Szczecin,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

W Rozdziale XIII pkt. 1 ppkt 3) siwz Zamawiający zastrzegł, iż w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od zamawiającego (w szczególności w przypadku nieuzyskania dofinansowania w kwocie niezbędnej do sfinansowania przedmiotu zamówienia), powodujących że podpisanie umowy z wykonawcą nie leży w jego interesie, zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn i odstąpienia od zawarcia umowy na każdym etapie postępowania.

W niniejszym postępowaniu oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza i może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W konsekwencji Zamawiający informuje, iż unieważnia ww. postępowanie.

Z poważaniem
Alicja Zołotucho
PREZES
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 20.08.2013, 13:39
Dokument oglądany razy: 1099
Przetarg usuniety
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Kaja Reszke
Publikacja dnia: 20.08.2013, 13:39
Termin: 19.08.2013, 12:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 
Biuletyn Informacji Publicznej: bip.gov.pl