4 - zdso - Zaproszenie do składania ofert

opublikowany: 20.08.2009
termin: 28.08.2009
przetarg nie podlega Ustawie o Zamówieniach Publicznych

Dokument usunięty

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

          W imieniu Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” w Szczecinie zapraszam do składania ofert na wykonanie reklamy zewnętrznej wraz z montażem.
Rodzaj zamówienia: wykonanie reklamy zewnętrznej wraz z montażem

1. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie reklamy zewnętrznej wraz z montażem (wymiary załączona specyfikacja).

2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Bohaterów Warszawy 27b w Szczecinie lub telefonicznie pod nr telefonu.: 091 484 30 72.
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z zainteresowanymi jest: Alicja Zołotucho i Anna Momot.

3. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji – 4.09.2009 r. godz. 15:00

4. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta spełniająca następujące wymagania:
- kompleksowość wykonania prac,
- konkurencyjna cena,
- rodzaj wykorzystanych materiałów,
- termin realizacji,
- (doprecyzowanie oferty jest możliwe droga telefoniczną).

5. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” w Szczecinie, przy ul. Bohaterów Warszawy 27b, lub drogą elektroniczną email: administracja@tecza.org.pl w terminie do dnia 28.08.2009 do godz. 12:00.

6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie opublikowana na stronie internetowej najpóźniej w terminie 7 dni od dnia składania ofert oraz przekazana do wiadomości wybranego wykonawcy za pośrednictwem telefonu lub faxu.

7. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

Szczecin, 20.08.2009r.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza”
Alicja Zołotucho

Wiadomość z dnia: 20.08.2009
Dokument oglądany razy: 1 307
Dokument usunięty
Opublikował: Michalina Dobrogowska
wydruk z dnia: 29.09.2020 // bip.tecza.org.pl