ZDSO - 12 Zapytanie ofertowe - Dostawa materiałów biurowych

opublikowany: 14.04.2014
termin: 22.04.2014
przetarg nie podlega Ustawie o Zamówieniach Publicznych

Szanowni Państwo,

 

niniejszym informujemy, iż Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Tęcza" w Szczecinie w dn. 14.04.2014 r. poprzez wysłanie zapytania ofertowego do wykonawców rozpoczęło postępowanie prowadzone z zachowaniem zasady konkurencji w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty na:

 

"Dostawę materiałów biurowe" 

Projekt współfinansowany przez:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Gminę Miasto Szczecin,
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego,

Urząd Wojewódzki w Szczecinie

oraz współfinansowany z innych środków pozostających w dyspozycji Zamawiającego.

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., 907 ze zm.)

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.04.2014r. do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego: al. Boh. Warszawy 27b, 70-340 Szczecin, pok. 18

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 22.04.2014r. o godz. 12:30.

Oferty zawierające inne błędy niż błędy rachunkowe, czy też omyłki pisarskie lub złożone przez osoby nieuprawnione do reprezentowania wykonawcy zostaną odrzucone.

Oferty złożone po upływie terminu wskazanego na składanie ofert nie będą brane pod uwagę w trakcie oceny.

Oferty złożone przez Wykonawców będących w likwidacji lub upadłości zostaną odrzucone.

Oferty niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia, kalkulacją cenową oraz wzorem umowy zostaną odrzucone (z wyjątkiem ofert zawierających błędy rachunkowe, czy też omyłki pisarskie).

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta z najniższą ceną spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

Do składanej oferty należy dołączyć:

  1. formularz oferty cenowej (zgodnie z załączonym wzorem),
  2. kalkulację cenową,
  3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  4. odpowiednie pełnomocnictwa.

Odpowiednie pełnomocnictwa muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Dokument określony w punkcie 3 należy dostarczyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (wykonawca składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”).

Formularz oferty cenowej oraz kalkulację cenową należy dostarczyć w oryginale podpisaną przez osobę uprawnioną.

 

W załączeniu:

  1. opis przedmiotu zamówienia,
  2. wzór oferty cenowej,
  3. kalkulacja cenowa,
  4. wzór umowy.

 


Przetarg rozstrzygnięty

Uwagi:
 Szczecin, 25 kwietnia 2014r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Tęcza" w Szczecinie informuje, że w postępowaniu prowadzonym z zachowaniem zasady konkurencji w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty na:

 

"Dostawę materiałów biurowych"

 

jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

RAKPOL Sp. j. PHU Rak W. W., z siedzibą w Szczecinie przy ul. Gen. Sikorskiego 31, 70-313 Szczecin.

 

 

Oferty złożone w postępowaniu:

 

RAKPOL Sp. j. PHU Rak W. W., z siedzibą w Szczecinie przy ul. Gen. Sikorskiego 31, 70-313 Szczecin;

FARGO s. c. Mirosław Serdeczny i Marek Jędrzejczak, z siedzibą w Szczecinie przy ul. 5-go lipca 72, 70-376 Szczecin.

 

 

Projekt współfinansowany przez:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Gminę Miasto Szczecin,
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego,

Urząd Wojewódzki w Szczecinie

oraz współfinansowany z innych środków pozostających w dyspozycji Zamawiającego.

Wiadomość z dnia: 14.04.2014
Dokument oglądany razy: 1 031
Opublikował: Michalina Dobrogowska-Ferlas
wydruk z dnia: 29.09.2020 // bip.tecza.org.pl