Zawiadomienie o walnym zebraniu członków Stowarzys

21.03.2017

            Poniżej przedstawiamy proponowany porządek obrad Zebrania.

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 07.04.2017r.

 

1.      Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

2.      Sprawdzenie kworum.

3.      Otwarcie Zebrania przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.

4.      Wybór Przewodniczącego Zebrania.

5.      Wybór Sekretarza Zebrania.

6.      Wybór Komisji Skrutacyjnej.

(CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA)

7.      Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia w 2016r.

8.      Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2016.

9.      Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dot. działalności Zarządu w 2016r.

10.  Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dot. sprawozdania finansowego i merytorycznego Stowarzyszenia za rok 2016.

11.  Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w zakresie absolutorium wobec Członków Zarządu Stowarzyszenia z wykonania obowiązku w roku 2016 oraz podjęcie głosowań w tej sprawie.

(CZĘŚĆ LEGISLACYJNA)

12.  Dyskusja oraz podjęcie uchwały w przedmiocie sporządzania sprawozdania finansowego zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Ustawy o rachunkowości.

13.  Dyskusja oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2016 rok, podziału wyniku finansowego za 2016 r.

 (WOLNE WNIOSKI I DYSKUSJA)

14.  Omówienie bieżącej działalności Stowarzyszenia.

15.  Przedstawienie planów działań Stowarzyszenia na rok 2017. 

16.  Zgłaszanie pytań i wolnych wniosków.

 

Zarząd Stowarzyszenia 

Wiadomość z dnia: 21.03.2017
Wiadomość oglądana razy: 493
Opublikował: Michalina Dobrogowska-Ferlas
wydruk z dnia: 29.05.2020 // bip.tecza.org.pl