Struktura organizacjiREGULAMIN ORGANIZACYJNY STOWARZYSZENIA


STRUKTURA ORGANIZACYJNA STOWARZYSZENIA W FORMIE GRAFICZNEJ
WŁADZE STOWARZYSZENIA

Zgodnie z § 18 Statutu Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna;
Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
Zgodnie z § 19 Statutu Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza”
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

Zgodnie z § 20 Statutu Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza”
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) uchwalanie programów działalności Stowarzyszenia,
b) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
c) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną,
d) wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e) uchwalanie zmian Statutu,
f) uchwalanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia,
g) uchwalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich,
h) uchwalanie absolutorium dla Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
i) uchwalanie budżetu,
j) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

ZARZĄD
Zgodnie z § 26 Statutu Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza”
Zarząd składa się z conajmniej 3 osób:
a) prezes,
b) wiceprezes,
c) skarbnik.

Zgodnie z § 27 Statutu Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza”
Do zakresu działania Zarządu należy:
a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
b) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
c) przygotowanie Walnego Zebrania Członków,
d) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
e) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
f) podejmowanie wszelkich czynności nie należących do kompetencji innych organów.

KOMISJA REWIZYJNA
Zgodnie z § 29 Statutu Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza”
Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, spośród których Walne Zebranie Członków wybiera Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Zgodnie z § 30 Statutu Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza”
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
b) kontrola opłacania składek członkowskich,
c) przygotowanie wniosków o absolutorium dla Zarządu na coroczne Walne Zebranie,
d) przedstawienie Zarządowi wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia,
e) służenie głosem doradczym Zarządowi.


WŁASNOŚĆ ORAZ MAJĄTEK, KTÓRYM DYSPONUJE STOWARZYSZENIE

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Tęcza" w Szczecinie w 2012 r. wydzierżawiło, na okres 30 lat, obiekt przy ul. Wawrzyniaka 7 a, który od 1.11.2014 r. jest siedzibą Stowarzyszenia.
Środki na remont i odrestaurowanie obiektu pochodziły z dotacji, zbiórki publicznej, darowizn - w tym z 1%.
W latach 2012 - 2015 wydatkowano na obiekt kwotę w wysokości 3.992.930,85.

Stowarzyszenie dysponuje majątkiem (środki trwałe brutto) na dzień 31.12.2015 r. w wysokości 4.124.724,69 zł.Podpisał: Michalina Dobrogowska
Dokument z dnia: 11.05.2009
Dokument oglądany razy: 5 380
Opublikował: Michalina Dobrogowska-Ferlas
Publikacja dnia: 06.09.2019
 
wydruk z dnia: 14.07.2024 // bip.tecza.org.pl