Przyjmowanie/załatwianie spraw

 Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw:

Podstawowym aktem prawnym regulującym sposoby przyjmowania i załatwiania spraw przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” w Szczecinie jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 poz. 23).

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw reguluje Instrukcja Kancelaryjna Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” w Szczecinie przyjęty przez Zarząd Stowarzyszenia dnia 16.12.2015 Uchwalą Nr 3/12/2015

Sprawy wpływające do Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” w Szczecinie po uprzedniej dekretacji przez Prezesa/Dyrektora Naczelnego kierowane są do pracownika odpowiedzialnego za merytoryczne załatwienie sprawy.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo Tęcza w Szczecinie dokonuje rozpoznania spraw wpływających także za pośrednictwem poczty elektronicznej a oraz udziela informacji telefonicznie.

Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania:

Pracownicy po zarejestrowaniu sprawy w wykazie spraw załatwiają je według kolejności ich wpływu i stopnia pilności. Przez wzgląd na stopień złożoności sprawy, konieczność wszechstronnej analizy i przeprowadzenie uzgodnień z innymi podmiotami rozpoznanie sprawy może potrwać dłużej. Jednakże termin załatwienia sprawy nie może przekroczyć terminu wskazanego za właściwy w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 poz. 23).

Informacja o stanie spraw indywidualnych udzielana jest przez pracownika merytorycznie załatwiającego sprawę w drodze kontaktu bezpośredniego, w formie elektronicznej (e-mail) lub na zapytanie telefoniczne.  

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych:

Wykaz akt:

 1. Uchwały Zarządu
 2. Zarządzenia Prezesa\Dyrektora Naczelnego
 3. Regulaminy
 4. Upoważnienia i pełnomocnictwa
 5. Rejestr skarg i wniosków
 6. Ochrona Danych Osobowych
 7. Zamówienia publiczne, przetargi, zapytania ofertowe
 8. Nawiązki
 9. Realizowane projekty, kontrakty
 10. Dokumentacja Członków
 11. Dokumentacja Terapeutyczna
 12. Dokumentacja Niepublicznego Specjalnego Przedszkola „Tęcza”
 13. Dokumentacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 14. Dokumentacja Placówki Leczniczej
 15. Dokumentacja księgowo – finansowe
 16. Dokumentacja kadrowo – płacowe
 17. Dokumentacja sanitarno – epidemiologiczna 
 18.  Dokumentacja obiektu
 19. Kontrole
 20. Korespondencja z podmiotami
 21. Oferty Współpracy
 22. Różne
 23. Dokumentacja Członków ŚDS

Udostępnienie danych następuje na pisemny wniosek uprawnionych instytucji lub osoby, której dane dotyczą, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015. poz. 2135)

Informacje o naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska:

Informacje o prowadzonym naborze na wolne stanowiska w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” w Szczecinie zamieszczane są w zakładce PRACA – w biuletynie informacji publicznej Stowarzyszenia - bip.tecza.org.pl, zgłaszane w formie oferty do Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie a także zamieszczane na portalach internetowych w formie ogłoszeń o zatrudnieniu wraz z zawartymi informacjami dotyczącymi: określenia stanowiska, wymagań niezbędnych i pożądanych, wymaganych dokumentach, warunkach pracy na danym stanowisku oraz miejscu i terminie składania ofert.  

Podpisał: Michalina Dobrogowska-Ferlas
Dokument z dnia: 17.02.2016
Dokument oglądany razy: 1 916
Opublikował: Michalina Dobrogowska-Ferlas
Publikacja dnia: 17.02.2016
 
wydruk z dnia: 14.07.2024 // bip.tecza.org.pl